logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 4 april 2016

voortgangsbericht 03 Inkoopproces 2017 18 maart 2016
Ook in de afgelopen week zijn we weer een stap verder gekomen in het opstellen van de inkoopdocumenten. Met verschillende stakeholders werd besproken hoe we tot een zo goed mogelijk eerste concept kunnen komen.
14 maart 2016: Stand van Zaken, bespreking eerste uitkomsten van de werkgroepen

Op 14 maart lieten de bestuurders van de gecontracteerde instellingen en de directeuren van de samenwerkende gemeenten zich bijpraten over de stand van zaken in het inkoopproces 2017. Frank de Graaff gaf namens FETA een korte presentatie met terugkoppeling vanuit de werkgroepen. Hierna ontstond een levendige discussie waarin kritische vragen gesteld werden en zorgen werden geuit over het tempo in dit proces. Zowel FETA als de trekkers van de werkgroepen konden de diverse punten verder toelichten en verduidelijken. De input vanuit deze bijeenkomst wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van een eerste concept van de inkoopdocumenten. De presentatie en het concept verslag van deze bijeenkomst vindt u hier: https://www.zorgomregioamsterdam.nl/?cat=46
16 maart 2016: Oefensessies

Op 16 maart vonden oefensessies plaats met aanbieders van specialistische jeugdhulp, lokale teams en beleidsmedewerkers van de 14 gemeenten. Doel van de sessies was om aan de hand van een aantal casussen de theorie aan de praktijk te toetsen door in rollenspellen te oefenen met het perspectiefplan en de ondersteuningsprofielen. Ne een korte inleiding, werden in twee subgroepen rollenspellen gedaan. Deze werden begeleid door Judith Suurmond van de gemeente Amsterdam en Ivo Vugs van de Amarantgroep. Daarbij speelden medewerkers van de lokale teams en de aanbieders hun eigen rol en namen beleidsmedewerkers de rol van ouders op zich. De aanwezigen die niet deelnamen aan het rollenspel, hadden de taak de rollenspellen te observeren. Aan het einde van de ochtend werden de twee sessies plenair geëvalueerd. Geconcludeerd werd dat veel dingen nog om verduidelijking vragen en dat er nog een behoorlijke slag gemaakt moet worden voor een doorvertaling naar de praktijk. Door de oefensessies is veel scherper geworden waar en op welke wijze dat moet gebeuren. De ervaringen vanuit deze sessies worden meegenomen in de verdere uitwerking van zowel het perspectiefplan als de ondersteuningsprofielen. Ook worden vervolg oefensessies georganiseerd.

17 maart: Bijeenkomst met huisartsen

Gesproken is met mevrouw Zonneveld van de AHV. Er zijn ervaringen en wensen uitgewisseld waarbij overeenstemming was over het idee om een eenheid van taal te creëren en dat huisartsen daar onderdeel van zijn. Wordt vervolgd.
21 maart: Directeurenoverleg

Een eerste concept van de inkoopdocumenten wordt op 21 maart aan het Directeurenoverleg voorgelegd en besproken. Input vanuit dit overleg wordt meegenomen in de inkoopdocumenten die op 6 april aan de regionale portefeuillehouders jeugdhulp wordt gepresenteerd.

22 maart: Bijeenkomst consultatie aanbieders

Naar aanleiding van de verkennende consultatie tarieven die we naar een dwarsdoorsnee van de aanbieders gestuurd hebben, zijn er nog veel vragen. Dit bleek ook tijdens de bijeenkomst op 14 maart. Daarom organiseren we op 22 maart een bijeenkomst voor deze aanbieders, zodat zij hun ervaringen bij het opstellen van tarieven met elkaar kunnen delen. Ook aanbieders uit West Brabant West zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd; zij kunnen vanuit hun ervaringen een toelichting geven. We gaan er vanuit dat deze werkwijze aanbieders ondersteunt bij het afgeven van een zo goed mogelijk onderbouwd tarief.

Communicatie

Op de website zorgomregioamsterdam.nl is een apart kopje “Inkoopstrategie 2017” aangemaakt. U vindt hier actuele informatie en berichten die betrekking hebben op dit proces. Daarnaast zijn er Vragen met Antwoorden geplaatst (naar aanleiding van de sessies met gecontracteerde aanbieders).

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar: info.zorgomregio@amsterdam.nl