logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 18 april 2016

Voortgangsbericht 04 Inkoopproces 2017, 13 april 2016

 

Op 6 april spraken de wethouders Jeugd van de veertien regiogemeenten met de bestuurders van de jeugdhulpinstellingen en de RVVP over de inkoopstrategie 2017. Al eerder was aangegeven dat de wethouders in het aansluitende portefeuillehoudersoverleg nog geen besluit zouden nemen over invoering van de inkoopstrategie. Die besluitvorming is uitgesteld tot medio mei. De tussenliggende weken zijn nodig om een aantal zaken nog verder uit te werken, zodat de wethouders nog beter gefundeerd een besluit kunnen nemen.

 

Na opening van de bijeenkomst door Christine Pollmann schetste Timo van Doremalen van de projectorganisatie de stand van zaken. Daarna wisselden bestuurders en wethouders hun visie en standpunten met elkaar uit. Duidelijk werd dat de bestuurders van de instellingen zeer positief staan tegenover de inkoopstrategie omdat zij verwachten dat invoering ervan zal leiden tot betere zorg aan gezinnen en kinderen. Wel zijn er veel zorgen over de implementatie, met name wat betreft informatievoorziening en administratieve lasten. Er is behoefte aan extra overleg, een stuurgroep die het proces begeleidt en een implementatieplan. In de komende periode kan dat gerealiseerd worden.

 

Met name voor de GGZ-aanbieders die landelijk werken en dus met verschillende gemeenten en systemen te maken hebben, is de informatievoorziening een struikelblok. Zij deden de suggestie om gefaseerd in te voeren en in pilots te oefenen. Andere aanbieders staan positief tegenover invoering van de nieuwe werkwijze per 1 januari 2017 op voorwaarde dat er ruimte is om bij te stellen waar nodig. Voor alle partijen is van belang dat de risico’s en zorgen gedeeld worden. Dat principe werd bekrachtigd tijdens de bijeenkomst. Gemeenten en aanbieders blijven ook in de toekomst in vertrouwen met elkaar in gesprek over dit gezamenlijke en complexe proces.

 

Wethouder Simone Kukenheim stelde in haar afsluitende woorden vast dat er veel overeenstemming is over de inhoud. De problemen zijn benoemd, er is wederzijds vertrouwen , het is nu zaak om de komende maand aan de hand van een implementatieplan de haalbaarheid te beoordelen en met elkaar vast te stellen in welk tempo en in welke volgorde tot invoering kan worden overgegaan.

 

Deze voorgestelde lijn werd verder besproken in het aansluitende portefeillehoudersoverleg. Aan de projectleiding is gevraagd om in de komende weken twee implementatieplannen uit te werken, één voor het traject tot invoering per 1 januari 2017 en een implementatieplan voor de langere termijn. Ook gaat een vertegenwoordiging van de wethouders in de komende weken verder in gesprek met bestuurders van instellingen.

Op basis van de opbrengsten, zal het portefeuillehoudersoverleg op 11 mei besluiten of implementatie van de voorgestelde inkoopstrategie mogelijk is per 1 januari 2017.

 

Het complete verslag van het bestuurlijk overleg specialistische jeugdhulp 2017 klik hier.