logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 12 mei 2016

De veertien gemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland geven startsein voor vernieuwd jeugdhulpstelsel in 2018

Vanaf 2018 wordt het jeugdhulpstelsel in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland verregaand vernieuwd. Dit hebben de wethouders Jeugd van de 14 samenwerkende gemeenten op 11 mei 2016 besloten. Hiermee is het startsein gegeven voor de transformatiefase om te komen tot een resultaatgerichte en samenhangende jeugdhulpverlening die met perspectief en dichtbij het gezin is georganiseerd.

Documenten
Samenvatting Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2017
Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2017
Bijlage Ondersteuningsprofielen
Bijlage Voorbeeld perspectiefplan

Draagvlak is groot

De vernieuwingen van het jeugdhulpstelsel zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen de gemeenten, lokale teams, de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, vrijgevestigden, maar ook vertegenwoordigers van huisartsen en het onderwijs. Bij het vaststellen van de ingangsdatum van deze vernieuwingen hebben de wethouders goed geluisterd naar de overwegingen van de jeugdhulpaanbieders. Er moet nog veel gebeuren om de nieuwe inkoopstrategie en werkwijze daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Daarom hebben de wethouders besloten om voldoende tijd voor de implementatie te nemen. De komende periode gaan aanbieders, lokale teams en gemeenten hard aan de slag om in 2017 te oefenen en vanaf 1 januari 2018 voluit van start te gaan. Het draagvlak en de wens om deze stappen te zetten is bij gemeenten en aanbieders groot. Zij verwachten dat de hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen er effectiever en beter betaalbaar van gaat worden.

2018 – Resultaatgericht

De vernieuwingen binnen de jeugdhulp zijn erop gericht om vanaf 2018 resultaatgericht te gaan werken, namelijk op basis van de ondersteuningsbehoefte van het gezin in plaats van op het aanbod van instellingen. De gemeenten kopen daartoe in 2018 specialistische jeugdhulp in om de resultaten van een breed perspectiefplan van een gezin, dat vooraf wordt opgesteld, integraal te kunnen realiseren. Het gezin krijgt de hulp die nodig is. De afspraken die hierover worden gemaakt leiden tot een vereenvoudiging voor gezinnen, lokale teams en aanbieders en brengen de volgende verbeteringen:

2016/2017 – Aanbesteding en implementatie

De voorbereidingen voor de nieuwe manier van inkopen zijn al in een vergevorderd stadium. De inkoop van jeugdhulp voor 2018 gaat zo snel mogelijk van start. De Europese aanbestedingsprocedure hiervoor wordt namens de veertien gemeenten uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders maken nog dit jaar een begin met de omslag die voor de vernieuwingen benodigd is. Professionals volgen trainingen voor een nieuwe manier van werken waarbij zij meer handelingsvrijheid, maar ook meer oog en verantwoordelijkheid voor het resultaat hebben. Zo kunnen de lokale teams begin 2017 gaan werken met het Perspectiefplan. Administratieve systemen van gemeenten en jeugdhulpaanbieders worden op orde gebracht en op elkaar afgestemd. Zo is 2017 behalve een implementatieperiode ook een leer- en ontwikkeljaar. Professionals passen de nieuwe werkwijze toe om te leren in de praktijk. Alleen de financiering vindt dan nog op de ‘oude’ manier plaats.

Contractering voor 2017

Na de zomer van 2016 zullen de bestaande contracten met jeugdhulpaanbieders met een jaar worden verlengd, waarbij voor 2017 een nieuw budget wordt vastgesteld. Er zal worden gezocht naar ruimte om nieuwe aanbieders toe te laten treden in 2017 binnen de kaders van de Aanbestedingswet.

 Meer nieuws

Aanbieders zullen op korte termijn een uitnodiging ontvangen voor een vervolg op het tot op heden vruchtbaar verlopen overleg. Daarnaast zal de afstemming worden geïntensiveerd met vertegenwoordigers van huisartsen en het onderwijs. Net als in de afgelopen periode houden wij u op de hoogte met nieuwsberichten en op deze site.

Meer informatie

U kunt hier de Inkoopstrategie 2018 bekijken. De samenvatting van de inkoopstrategie ‘Ontwikkelingen binnen de jeugdhulp’, vindt u hier.