logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 6 april 2017

“Als iedereen erin gelooft dat de leefwereld van kind en gezin centraal moet komen te staan, wat verder ieders positie ondergeschikt maakt aan het te behalen resultaat, dan ontstaan veel nieuwe kansen”.

Bestuurlijke aftrap door Jeroen Olthof, wethouder Jeugd gemeente Zaanstad

Jeroen Olthof is blij met de grote opkomst en vindt dat het onderwerp jeugdzorg die ook verdient. Hij begint zijn inleiding met een voorbeeld van een school die het jeugdteam inschakelt omdat zij zich zorgen maakt om een kind met gedragsproblemen van wie de ouders het schoolreisje niet kunnen betalen. Tijdens keukentafelgesprekken, waarbij ook het sociale wijkteam aanwezig was, bleek dat, naast gedragsproblemen en schulden, de moeder fysieke problemen had en het huishouden niet aankon. Vervolgens is een gezamenlijk plan gemaakt voor hulp bij alle probleemgebieden. Daarbij is ook gekeken naar welke ondersteuning van familie, vrienden en kennissen mogelijk was. Uiteindelijk is een plan van aanpak opgesteld om het gezin integraal verder te helpen, dichtbij en samen met de omgeving.

Volgens Jeroen lijkt het heel logisch en een kwestie van gezond verstand hoe de hulp in dit voorbeeld tot stand is gekomen. Toch blijkt het in de praktijk niet zo logisch te zijn. Het systeem in Nederland is niet ingericht op gezond verstand maar op aanbod, regels en verordeningen. In tegenstelling tot wat een van de aanwezigen opmerkte, hoopt hij dan ook niet dat er een landelijk systeem komt met regels die bepalen hoe met inwoners uit een gemeente moet worden omgegaan.

Per 1 januari 2018 komt er een perspectiefplan dat van gezinnen is en door gezinnen is opgesteld. Samen wordt gekeken naar wat de hulpvraag is en naar wat nodig is om het gezin te ondersteunen zodat het weer perspectief krijgt. Er wordt gekeken naar het kind, de gezinssituatie en naar factoren en ondersteuningsmogelijkheden in de omgeving. Die brede blik voorkomt hopelijk escalatie van de problemen.

Indien nodig wordt gezocht naar beschikbare laagdrempelige hulpverlening. Met het werken met vaste profielen wordt beoogd om administratieve lasten voor gezinnen en instellingen te vereenvoudigen. Wanneer specialistische hulp noodzakelijk is, dan is een aanbieder (als hoofdaannemer) verantwoordelijk voor het resultaat en krijgt daarbij een grote mate van vrijheid om te doen wat nodig is om het resultaat te behalen.

De afgelopen maanden is door de 14 gemeenten en aanbieders hard gewerkt om te komen tot overeenstemming. De totstandbrenging van de raamovereenkomst was niet eenvoudig omdat volgens aanbestedingsprocedures onderling contact niet was toegestaan. Jeroen is daarom blij dat iedereen er vandaag is. Met elkaar praten is hard nodig. Niet de raamovereenkomst is de vernieuwing, maar het gebruiken van het gezond verstand zodat de leefwereld van gezinnen centraal komt te staan. 2017 zal gebruikt worden om wederzijdse verwachtingen met elkaar uit te spreken en om te oefenen met sturen op resultaat. Het zal spannend zijn voor bestuurders, overheid en aanbieders maar vooral voor de gezinnen. Uiteindelijk is het allemaal bedoeld om het kind en het gezin een mooie toekomst te kunnen bieden.

Veel zaken moeten nog praktisch geregeld worden zoals de vormgeving van het perspectiefplan, de rol van de huisarts, de inpassing van de langdurige zorg, de bereikbaarheid van de lokale teams en verschillende automatiseringssystemen. Alle spelers in het veld moeten met elkaar het resultaat zien te bereiken ondanks verschillende werkwijzen van gemeenten. Vandaag wordt voor het eerst het gesprek aangegaan over alle vraagstukken die spelen.

Als iedereen erin gelooft dat de leefwereld van kind en gezin centraal moet komen te staan, wat verder ieders positie ondergeschikt maakt aan het te behalen resultaat, dan ontstaan veel nieuwe kansen. Jeroen gelooft erin dat het een groot succes kan worden waarbij ook gestreefd wordt naar zo kort mogelijke wachttijden. Hij hoopt dat iedereen inhoud en kwaliteit van de zorg centraal kan blijven stellen. Ook gelooft hij dat wanneer het lukt met elkaar een andere manier van werken te organiseren met een vroegtijdige, preventieve en brede aanpak, op langere termijn minder inzet vanuit het justitiële kader nodig is. Dat betekent dat geïnvesteerd moet worden in nieuwe paden die we met elkaar gaan bewandelen.

Jeroen heeft er veel vertrouwen in, wenst iedereen veel inspiratie en hoopt dat hiermee de eerste stap is gezet in een gezamenlijk traject naar een mooie gezonde leefwereld voor kinderen in deze regio.