logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 21 juni 2017

De werkgroep Sturen op Resultaat (SOR) heeft tijdens de aanbesteding veel voorbereid en nagedacht over de prestatiedialoog. Nu de aanbesteding is afgerond, is met aanbieders het gesprek gestart over resultaten en hoe dit wordt gemeten. De afgelopen maand zijn meerdere sessies geweest waarbij de onderwerpen cliëntmeting en doelrealisatie is besproken. Tijdens deze sessies is inhoudelijk per onderwerp naar gezamenlijke uitgangspunten gekeken. Belangrijke vraag is:  hoe kan ruwe data de prestatiedialoog ondersteunen (voeden). Tijdens de sessies is  nadrukkelijk aandacht besteed aan de privacy, efficiëntie, validiteit en respons.  Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij het primaire proces van zorg en de registratiewijze van de aanbieders om hen op die manier te ontlasten.

Ieder behandelaar evalueert zijn of haar geboden zorg met het gezin op voortgang en het behalen van de gestelde doelen. De uitdaging zal zijn deze gegevens op te halen, en administratief te verwerken, zonder dat deze onnodig herleidbaar zijn. Op geaggregeerd niveau kunnen we dan meer zien hoe een instelling het doet en welke resultaten er worden geboekt.

De gegevens die we opvragen, sluit aan bij de landelijke standaarden zodat aanbieders, maar ook cliënten niet extra worden bevraagd en onnodig worden belast met extra administratie.

Uiteindelijk vragen we op drie gebieden resultaat uit:

 1. Uitval uit zorg: no-shows, afhakers.
 2. Cliënt tevredenheid: over nut / effect van diensten.
 3. Doelrealisatie:
  3.1. Kan cliënt zonder jeugdhulp verder.
  3.2. Er vindt geen terugkeer van de cliënt in jeugdhulp plaats.
  Bij intensieve zorg:
  3.3. De mate waarin gestelde doelen zijn gerealiseerd.
  3.4. De afname van problemen bij de cliënt / de toename van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Het is goed om te realiseren dat het meten en rapporteren over resultaten en het sturen daarop een lange adem vraagt. We willen eerst gezamenlijk met aanbieders grip krijgen op: het stellen van doelen, het meten van resultaten en hoe we dit moeten duiden.

Sturen op resultaat gaat verder dan enkel het meten en het ophalen van kwantitatieve gegevens, juist ook de kwalitatieve informatie is van belang om het gesprek met de aanbieder te voeren. Het gesprek dat vanaf 2018 en verder vanuit contractmanagement met de aanbieder plaatsvindt, wordt de prestatiedialoog genoemd. Hierbij gaat het om het duiden van de cijfers, het streven naar verbetering en het sturen daarop. Maar het gaat breder ook over de transformatie; hoe we het stelsel in gezamenlijkheid door kunnen ontwikkelen.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Reinaud van de Fliert, contractmanager Zaanstreek-Waterland: r.fliert@zaanstad.nl en Jordy de Koning, Operationeel coördinator, Regionaal ondersteuningsteam, j.de.koning@amsterdam.nl.