logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 22 december 2017

Op 22 december hebben alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties de volgende brief ontvangen van de portefeuillehouders jeugd, inzake de nieuwe werkwijze specialistische jeugdhulp per 1 januari:

Beste aanbieder Jeugdhulp,

1 januari 2018 start de nieuwe werkwijze van de specialistische jeugdhulp. Om dit mogelijk te maken, hebben we samen in de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan het gereed maken
van de administratieve en inhoudelijke organisatie. Door te werken met concrete casuïstiek is al geoefend met de nieuwe uitgangspunten en werkwijze. Het komend jaar gaan we met elkaar in
de praktijk ervaren waar en hoe we met het gezin nog beter kunnen zorgen dat de hulp passend, effectief en betaalbaar is en blijft. Ook gaan we zien waar we verder moeten aanscherpen en
doorontwikkelen.

Continuïteit van jeugdhulp tijdens de overgangsperiode
Vanaf 1 januari werken we in de regio bij alle jeugdhulp trajecten op basis van de nieuwe werkwijze. Wij, de portefeuillehouders Jeugd van de 14 regiogemeenten, vragen nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende uitgangspunt. Passende jeugdhulp aan gezinnen en jeugdigen mag niet onder druk komen te staan of vertraagd raken, doordat sommige aspecten van de nieuwe werkwijze nog tot discussie leiden. Dit geldt zowel voor verwijzingen door lokale teams als verwijzingen door huisartsen. Het goed begeleiden van de nieuwe werkwijze is vooral een opgave voor onze lokale teams. We hebben kaders, maar komend jaar ervaren we samen wat wel en niet werkt. We realiseren ons dat in de overgang niet alles direct past of eenvoudig is op te lossen. Maar we kunnen  allemaal terugvallen op onze eigen professionele verantwoordelijkheid om te handelen en afwegingen te maken. Vooral wanneer een snelle toeleiding naar hulp in het gedrang komt en passende maatregelen nodig zijn. In dat geval vragen wij u direct contact te zoeken met het lokale team om samen naar een goede oplossing te zoeken.

Basis op orde én verder samen verbeteren
De nieuwe resultaatgerichte jeugdhulp betekent ook een inhoudelijke, administratieve en financiële verandering die heel het stelsel raakt. De lokale teams, verwijzers, gemeenten, contractmanagers én aanbieders hebben voldoende basis om aan de slag te gaan met de nieuwe werkwijze. Dat neemt niet weg dat de praktijk weerbarstig zal zijn. Denk aan de omzetting van  huidige zorgproducten naar Segment Profiel Intensiteit Combinaties, een juiste afhandeling van betalingen en een goede invoering van het hoofd- en onderaannemerschap. Ook het kostenbewust en resultaatgericht werken vraagt nog veel aandacht. In 2018 gaan we met elkaar de nieuwe werkwijze vanuit de dagelijkse praktijk ervaren. Dat doen we in het belang van het gezin, met jullie aan  het roer als professionals. Wij hebben er in elk geval alle vertrouwen in dat de nieuwe werkwijze de zorg biedt die kinderen en gezinnen verdienen.

Wij, bestuurders van de 14 regiogemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, danken jullie allemaal enorm voor jullie inzet en de constructieve samenwerking in
het afgelopen jaar. We kijken uit naar 2018.

Met vriendelijke groeten,
namens de portefeuillehouders jeugd van de regiogemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland,

Christine Pollmann
Gemeente Amsterdam
Hoofd afdeling Jeugd

Sandra Tax
Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling
Gemeente Zaanstad