logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 18 juli 2018

Op 12 juli hebben alle kleine gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van de regio een brief ontvangen over de controle op de Verklaring Omtrent het Gedrag. In deze brief staat vermeld dat de regiogemeenten hebben besloten om steekproefsgewijs de VOG’s bij de kleinere jeugdhulpaanbieders op te vragen. De regio doet dit omdat zij formeel de opdrachtgever zijn. De gemeente Amsterdam is door alle veertien regiogemeenten gemandateerd om deze steekproef uit te voeren.

Op het moment dat een jeugdhulpaanbieder verzocht wordt om een of meerdere VOG’s te overleggen, verwacht de regio dat de aanbieder voor de werknemers* geldige en originele Verklaringen Omtrent het Gedrag kan overleggen. De VOG’s mogen bovendien niet ouder zijn dan drie maanden voor het moment van indiensttreding. Een VOG heeft een geldigheidsduur van drie jaar. Als uit controle blijkt dat de betreffende jeugdhulporganisatie niet in het bezit is van een of meerdere VOG’s, kan de regio besluiten om over te gaan tot ontbinding van de raamovereenkomst.

De steekproef vindt plaats tussen 15 augustus en 15 oktober a.s. Een aanbieder kan een brief verwachten waarin gevraagd wordt om de VOG’s te overleggen. De regiogemeenten verwachten van aanbieders dat zij uiterlijk 1 november de originele exemplaren kunnen overhandigen.

Meer informatie

*In de Jeugdwet is in artikel 4.6.1. de verplichting opgenomen dat elke gecontracteerde jeugdhulpaanbieder een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) heeft voor medewerkers en vrijwilligers, die niet incidenteel in contact komen met jeugdigen of ouders.