logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 5 maart 2020

Amsterdam koopt per 2021 de (hoog)specialistische jeugdhulp opnieuw in, om de sterke kostenstijging in de jeugdhulp een halt toe te roepen en te borgen dat jeugdigen die dat het hardst nodig hebben de juiste hulp krijgen. Het college van Amsterdam stemde op 3 maart in met de hoofdlijnen. De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO+) doen mee met de aanbesteding maar laten de contracten in 2022 ingaan.

Dit voorjaar start de aanbesteding voor de (hoog)specialistische jeugdhulp (segment C). Aanbieders worden per januari 2021 in Amsterdam (en een jaar later in de DUO+-gemeenten) niet langer bekostigd per geholpen cliënt, maar krijgen een vast budget met een heldere taakomschrijving en reële prestatieafspraken. Deze fundamentele wijziging is nodig om degenen die de specialistische hulp het hardst nodig hebben, blijvend te kunnen verzekeren van deze zorg. De gemeente en de aanbieders maken strakke afspraken waardoor beter (bij) te sturen is op de oplopende kosten voor jeugdhulp en beter passende hulp georganiseerd kan worden voor de kinderen en gezinnen bij wie de nood het hoogst is.
Per 2021 krijgen aanbieders de verantwoordelijkheid en de ruimte om te variëren met wat zij inzetten per cliënt. De opdracht is dan om, binnen het budget, alle cliënten te helpen die worden verwezen. Wel ontstaat de mogelijkheid om te werken met geprioriteerde en verantwoorde wachttijden waar nodig. Voorop blijft staan dat kinderen die urgent hulp nodig hebben, die ook zo snel mogelijk krijgen.

In de wijken
Aanbieders van (hoog)specialistische hulp gaan straks werken rondom de Ouder- en Kindteams (OKT’s), zodat ze dicht bij jeugdigen en hun ouders aanwezig zijn. Zij zijn daardoor snel en laagdrempelig in te zetten door verwijzers, aanvullend op de dienstverlening vanuit het OKT en in samenwerking met de buurtteams en de sociale basis. Daarnaast wordt een aantal kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd in het jeugdstelsel. Zo krijgen ervaringsdeskundigen en JIM’s (Jouw Ingebrachte Mentor) een belangrijke plek. En heeft hulp aan kinderen die de dupe zijn van scheidingsproblemen extra aandacht.

Bovenregionale samenwerking
De veertien regiogemeenten gaan in gezamenlijkheid onderzoeken hoe bovenregionale samenwerking rond de zwaarste vormen van jeugdhulp (C+) per 2022 vorm kan krijgen. Besloten is om deze vorm van zorg niet al in 2021 gezamenlijk in te kopen omdat de tijd hiervoor te krap is. Vanzelfsprekend blijven de gemeenten op inhoud samenwerken. Zo is de afbouw van gesloten behandelcentrum de Koppeling een opgave van beide regio’s en verankerd in de transformatieplannen.

Planning
De aanbesteding van de (hoog)specialistische jeugdhulp moet in december 2020 zijn afgerond. Vervolgens wordt de aanpassing van het stelsel in gezamenlijkheid gefaseerd ontwikkeld door onder andere gemeente, aanbieders, OKT’s, gecertificeerde instellingen en de Buurtteams. De verwachting is dat de financiële tekorten dan geleidelijk zullen afnemen.