logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 2 november 2020

Sinds februari 2019 loopt het project Leren en Reflecteren voor jeugdprofessionals in Amsterdam. Dit valt onder project 9, ‘Vakmanschap’. Inmiddels zijn er 13 leer- en reflectiesessies geweest en valt er dus ook te zeggen: wat is er geleerd? 

Leren Reflecteren, het doel

Doel van het project is om te komen tot het versterken van het vakmanschap van jeugdprofessionals. Hoe? Door te reflecteren op het professionele handelen met en rond de jeugdige en zijn gezin én met professionals uit andere disciplines. Bijzonder is dat de participerende Amsterdamse jeugd partners[1] samen gezegd hebben Dit willen wij oppakken. Ze hebben gezamenlijk geïnvesteerd in leren en reflecteren. Het is vrij uniek dat er nu leringen worden getrokken door een project waar bestuurders en medewerkers zelf de handen voor ineen hebben geslagen. De inzichten uit dit project leveren tips en adviezen op voor verbeterde samenwerking rondom een gezin, passend binnen de grotere beweging van de Transformatie Jeugd.

Zorg voor gezinnen onder de loep

Leren en reflecteren gebeurt in een georganiseerde bijeenkomst waarin wordt gereflecteerd op het professionele handelen met professionals vanuit verschillende disciplines. Waar  mogelijk wordt de jeugdige en het gezin betrokken. Centraal staat de zorg voor gezinnen die om de een of andere reden vastloopt. Waarom? Bijvoorbeeld omdat de onderlinge samenwerking tussen professionals rommelt, of omdat er geen overeenstemming is over de koers/het perspectief voor de jeugdige. Of een combinatie van factoren. Tijdens een leer – en reflectiesessie staat dit gezin centraal. Een onafhankelijke begeleider haalt alle betrokkenen bij elkaar. Van tevoren maken ze met de inbrenger van de casus een tijdlijn van alle gebeurtenissen. Tijdens de sessie word op een gestructureerde manier gekeken naar alle informatie: wat is er gebeurd, wat ging goed en waar had het anders of beter gekund. Daarbij word ook gekeken naar patronen, positionering, regie en samenwerking. Op deze manier reflecteren de professionals gezamenlijk op het handelen en de uitkomst daarvan.

De opbrengst

Inmiddels zijn er 13 van deze leer- en reflectiesessies geweest. Deze waren met 71 professionals vanuit 27 Amsterdamse partijen met een gezamenlijk belang rondom een kind en gezin.

Deelname aan de reflectiesessie wordt enorm gewaardeerd door de deelnemers. Door 87% van de deelnemers worden de sessies aanbevolen. Deelnemers geven aan dat het terugkijken op het proces samen met de verschillende professionals begrip, bewustwording, duidelijkheid en verschillende inzichten oplevert. Concreet? Het levert inzicht in patronen op, in het eigen en andermans handelen en het geeft handvaten voor de toekomst. Eén van de inzichten is dat men zich bewust wordt dat samenwerken als een team met en rondom een gezin essentieel is voor het uitvoeren van goede zorg voor de gezinnen. Je verbinden met partners is een verschrikkelijk belangrijk onderdeel van het werk.

“Het is fijn om met meerdere partijen, met ieder hun eigen visie/opdracht/beleving, terug te blikken op het proces om zo mogelijk zichtbare of soms ook minder zichtbare patronen te bespreken. Daarnaast is het ook belangrijk dat wij als professionals kritisch kunnen en durven kijken naar ons eigen handelen. Uiteindelijk willen wij allemaal hetzelfde en dat is resultaat voor het gezin/cliënten.”

(gezinsmanager Jeugdbescherming, deelnemer leer- en reflectiesessie)

Werkzame elementen

Uit de 13 leer-en reflectiesessies is naar voren gekomen dat een grondige analyse en een gezamenlijk beeld van de situatie bij een gezin soms mist. Er wordt wel geïnvesteerd in de relatie met het gezin, maar onvoldoende in de relatie van de hulpverleners met elkaar. In plaats van focus op het eigen team binnen een organisatie zou de focus juist ook moeten liggen op het team rondom een gezin. Het hebben van een gezamenlijk beeld van de situatie is belangrijk.

De projectgroep heeft op basis van wat ze zagen in de reflectiesessies ‘werkzame elementen’ beschreven voor samenwerking tussen professionals rondom een gezin, en dit zijn ze:

Zelf deelnemen aan een reflectiesessie met een gezin?

De projectgroep gaat de komende tijd gezamenlijk met deze resultaten en de leer- en reflectiesessies verder. We willen proberen altijd het gezin zelf bij de sessie te betrekken. Heb jij als professional een gezin waar een leer-en reflectiesessie zou kunnen helpen? Bel of mail ons dan!
Mariska van der Steege:info@mariskavandersteege.nl of (06) 35 11 54 29 of
Siska Fokkema: siska@meerdandebedoeling.nl of (06) 23 66 47 33.

Leren en reflecteren is één van de projecten van het programma Lerende omgeving jeugdprofessionals. Dit programma richt zich op het ondersteunen en faciliteren van professionals werkzaam in het brede jeugdveld. Het programma Lerende omgeving jeugdprofessionals is weer onderdeel van het Transformatieplan Amsterdam-Amstelland.

 

[1] Altra, Het ABC, JBRA, Levvel, OKT en Samen DOEN.