logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Bericht geplaatst op: 7 maart 2022

De gemeente Amsterdam (inclusief Weesp) en de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO gemeenten) zijn voornemens om voor 2024 nieuwe contracten te sluiten voor de preventieve en enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Het college heeft op 1 maart een formeel besluit genomen op deze voorgenomen inkoop.

  

Doel van de inkoop

In 2021 is met de hoog specialistische jeugdhulp een stap gezet naar een effectiever, eenvoudiger, en financieel beter beheersbaar jeugdhulpstelsel. Dit stelsel is gericht op bewoners in de meest kwetsbare situaties en hulp dichtbij de gezinnen; zo thuis mogelijk en met gebruik van het eigen netwerk. De gemeenten zetten deze stap nu door met de preventieve en enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Zo thuis mogelijk is namelijk een opgave voor het hele jeugdhulpstelsel. De rol van het preventief aanbod en de enkelvoudige specialistische jeugdhulp hierin is het versterken van de thuissituatie en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

De gemeenten streven naar een verbeterd, overzichtelijk aanbod van jeugdhulp in de stad. Met daarbij een goede samenwerking tussen de sociale basis, Ouder- en Kindteams, Buurtteams en gecontracteerde aanbieders in de gebieden rond kwetsbare jeugdigen en gezinnen. Ook huisartsen hebben hierin een belangrijke rol, met name als het gaat om de verwijzingen naar de enkelvoudige specialistische jeugdhulp. De nieuwe aanbesteding leidt tot meer eenvoud en effectiviteit zodat de schaarse middelen die er zijn, besteed worden voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen.

 

Proces en communicatie

De gemeenten werken dit jaar een hierop aansluitende inkoopstrategie uit, met als ingangsdatum van de contracten 1 januari 2024. De dialoog met de markt en stakeholders wordt dit jaar gevoerd. In de planning is ook voldoende tijd voor de implementatie. Indien u een contract heeft met de gemeenten voor de enkelvoudig specialistische Jeugdhulp of een contract met de gemeente Amsterdam voor het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd, dan zijn zij voornemens om uw huidige contract te verlengen tot 1 januari 2024.

Alle informatie, waaronder de vooraankondiging van de contractering en de verdere planning, wordt gedeeld op de website Negometrix. Hier kunt u ook uw vragen stellen.

U vindt de informatie onder deze link: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

Informatie op deze website, zorgomregioamsterdam.nl , wordt uitsluitend gebruikt om u te attenderen op de ontwikkelingen. We adviseren aanbieders dan ook zich te verbinden aan de website Negometrix.