logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bericht geplaatst op: 22 september 2023

In de afgelopen periode zijn twee aanbestedingen van de gemeente Amsterdam afgerond en definitief gegund: de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) 2024 – 2026 en de Aanvullende Preventieve Opgroei- en Opvoedondersteuning (APOO) 2024 – 2026.

Uitkomst aanbesteding ESJH
Op 6 september 2023 zijn 13 partijen definitief gegund voor het uitvoeren van de ESJH per 1 januari 2024. Een aantal van deze partijen bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere organisaties waaronder een aantal vrijgevestigde praktijken. De gunning is verdeeld over twee percelen:
1. Percelen per stadsdeel (6 subpercelen) met gebiedsgericht ESJH-aanbod.
2. Stadsbreed perceel met meer specialistisch ESJH-aanbod.

De gegunde partijen zijn:

 1. Voor de stadsdelen Centrum en Zuid: Sipi, Leerzo! Psychologenpraktijk Marijke, Amsterdam en Buro Bikkel.
  Psychologenpraktijk Marijke werkt met onderaannemers Mw. Drs. De Haas, Mw. Drs. Poll, Mw. Drs. Van Twisk (zelfstandige praktijken).
 2. Voor het stadsdeel Nieuw-West: Sipi, LeerZo! Terra Jeugdzorg Amsterdam en KoMee.
  Terra Jeugdzorg Amsterdam is de naam van de combinatie van partijen Terra Mental Health (penvoerder), Perspectief GZ, Bijlink en de Zorgcoach.
 3. Voor het stadsdeel Noord: Sipi, Leerzo! en KoMee.
 4. Voor het stadsdeel Oost: Sipi, LeerZo! En Social Taskforce.
 5. Voor het stadsdeel West: Sipi, Leerzo! en Buro Bloei.
 6. Voor het stadsdeel Zuidoost, inclusief het stadsgebied Weesp: Sipi, KoMee en RIOzorg. RIOzorg vormt een combinatie met Intraverte Tri-Plus.
 7. Voor de hele stad Amsterdam: Stichting JA!, Leveo Care, STEP en iHub.
  Leveo Care werkt met onderaannemer Stichting Verenigde Jeugdhulp.
  STEP is de naam van de combinatie van partijen Semmi Begeleiding en Therapie (penvoerder), Chinski en Mental Heroes.
  iHub vormt een combinatie met Bright GGZ.

De contracten gaan in per 1 januari 2024 en worden afgesloten voor de duur van drie jaar t/m 31 december 2026 (met daarbij de optie om voor 1 jaar te verlengen, in geval van onvoorziene omstandigheden).

Zorgcontinuïteit
Om kinderen/gezinnen zo min mogelijk te belasten tijdens de overgang naar de nieuwe situatie, zet de gemeente in op zorgcontinuïteit: kinderen die in 2023 in zorg zijn in de ESJH blijven bij hun vertrouwde hulpaanbieder om hun behandeltraject af te ronden in 2024. De trajecten die doorlopen in 2025 worden overgedragen naar jeugdhulpaanbieders die opnieuw zijn gecontracteerd.

Zorgcontinuïteit is daarmee van toepassing op jeugdigen die in 2023 in zorg zijn bij een ESJH-jeugdhulpaanbieder. De definitie die daarvoor wordt gebruikt is als volgt: de jeugdigen waarvoor de jeugdhulpaanbieder een toewijzing (iJW301) van de Gemeente Amsterdam heeft ontvangen op basis van een verwijzing van de jeugdige uit 2023 of eerder waarvoor de jeugdhulpaanbieder uiterlijk op 31 januari 2024 ‘een verzoek om toewijzing’ (iJW315) heeft gedaan bij de Gemeente Amsterdam, waarop na een formele toets goedkeuring wordt afgegeven.

De gemeente compenseert in 2024 alle jeugdhulpaanbieders voor de behandeltrajecten die doorlopen in 2024. Voor de jeugdhulpaanbieders die geen nieuw ESJH-contract heeft blijft de huidige SPIC-systematiek van toepassing. De tarieven worden voor 2024 geïndexeerd, hiervoor wordt aangesloten bij de landelijk indexatie. Voor de lopende behandeltrajecten in 2024 geldt vervolgens dat de aangevraagde SPIC gedurende dat jaar niet meer via het berichtenverkeer kan worden aangepast. Voor opnieuw gecontracteerde aanbieders zijn de afspraken over financiële regeling opgenomen in het nieuwe contract voor zowel cliënten waarvoor zorgcontinuïteit geldt als voor nieuwe cliënten.

De gemeente verzoekt de jeugdhulpaanbieders met een contract tot 1 januari 2024 om vanaf nu vóór de start van een nieuwe behandeling in te schatten of het mogelijk is deze behandeling in 2024 af te ronden en alleen in dat geval de behandeling te starten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verzoekt de gemeente de jeugdige ‘warm’ en zorgvuldig over te dragen aan een zorgaanbieder met een ESJH-contract in 2024-2026. Het is immers voor een kind/gezin beter als een behandeling kan starten en worden afgerond bij dezelfde zorgaanbieder.

Implementatieperiode
Samen met de gegunde partijen en in nauwe afstemming met belangrijke samenwerkingspartners, zoals het OKT, de kernpartners HSJH, huisartsen en GI, werkt de gemeente nu toe naar de nieuwe situatie per 1 januari 2024. Ook neemt de gemeente contact op met alle zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2024 geen ESJH-contract meer hebben, onder meer voor het bespreken van de zorgcontinuïteit.

Uitkomst aanbesteding APOO
Op 30 juni 2023 zijn 2 partijen definitief gegund voor de 3 thema’s van APOO. De gegunde partijen zijn:

 1. Voor het thema Ouderschap en opvoeden: Arkin. Arkin is hiervoor een coalitie aangegaan met Semmi B.V., MOC ’t Kabouterhuis, Stichting MEE Amstel en Zaan, Family Matters en Stichting GGZInGeest.
 2. Voor het thema Mentaal welbevinden: Arkin. Arkin is hiervoor een coalitie aangegaan met Stichting Sitara, Semmi B.V., MOC ’t Kabouterhuis, Stichting MEE Amstel, Zaan, Family Matters en Stichting GGZInGeest.
 3. Voor het thema Gezonde seksuele ontwikkeling: Levvel / Qpido. Zij zijn in gesprek met diverse partijen om hen als onderaannemer in te zetten.

De nieuwe contracten worden afgesloten voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2026.

Overgang van FPAJ naar APOO
De jeugdigen die nu gebruikmaken van het preventieve aanbod zoals dat vanuit het Flexibel preventief aanbod Jeugd (FPAJ) aangeboden wordt, ronden hun trainingen en begeleidingstrajecten af voor eind 2023. Daar waar dat incidenteel niet lukt, maakt de gemeente op maat afspraken met desbetreffende aanbieder zodat jeugdigen/gezinnen daar geen last van ondervinden.

Implementatieperiode
Op 1 juli is de implementatieperiode gestart. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld die met de APOO-aanbieders en het OKT samen de opdracht voorbereidt die op 1 januari 2024 start.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen?
Neem dan contact op via jeugdhulp@amsterdam.nl.