logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op: de informatie op deze pagina betreft de bovenregionale contractering voor segment C in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland tot en met 31 december 2021.
Vanaf 1 januari 2021 heeft Amsterdam de jeugdhulp op een andere manier ingekocht en geldt deze informatie voor alle gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland; behalve voor Amsterdam.

 

Wat is een perspectiefplan?

Een perspectiefplan is een werkdocument voor de specialistische jeugdhulp. Hierin benoemt de jeugdige en/of het gezin waarmee zij geholpen willen worden en welke belemmeringen en kansen er zijn. Zo nodig helpt een professional bij het invullen.
De onderdelen uit het perspectiefplan worden door de veertien regiogemeenten gebruikt om uniformiteit te waarborgen. Dubbele uitvraag van gegevens bij hulpzoekenden wordt hierdoor voorkomen, en het werkproces wordt eenvoudiger.

Welk perspectiefplan voor welke gemeente?

Omdat lokale werkprocessen en systemen nu eenmaal kunnen verschillen is er niet één perspectiefplan. In het document  uitgangspunten en kanttekeningen staat hierover meer informatie opgenomen. Ben je op zoek naar het perspectiefplan voor een bepaalde gemeente? De lokale teams hebben de actuele versie, je vindt hier hun contactgegevens.

Voorbeeld van een Perspectiefplan 

Hier vind je het basis perspectiefplan (opgesteld in 2017) zowel in .doc en .pdf. Op basis van dit perspectiefplan hebben gemeentes zonodig hun eigen versies gerealiseerd.

Download basis perspectiefplan als doc 2020/2021
Download basis perspectiefplan als pdf 2020/2021

Leeswijzer perspectiefplan

In het perspectiefplan zijn de onderdelen die lokaal worden ingevuld geel gearceerd. De overige onderdelen gelden voor alle gemeenten uit de regio en zijn dus in alle gemeenten onderdeel van het perspectiefplan.

Waaruit bestaat het perspectiefplan?

  1. De hulpvraag van gezin of jeugdige: De jeugdige en/of gezin vult dit onderdeel zelf in en wordt, zo nodig, hierbij ondersteunt. Dit onderdeel kan ook gebruikt worden als aanvraag.
  2. De vraagverheldering en bredere (systemische) analyse over alle leefgebieden: Tijdens het gesprek met de jeugdige of gezin en een medewerker van het lokale team / verwijzer komt dit onderdeel tot stand.
  3. De afspraken over acties, rolverdeling en eventuele inzet van specialistische hulp: Dit onderdeel benoemt de ondersteuningsvraag die voor de gecontracteerde jeugdhulporganisatie als het te behalen resultaat telt.

Wie gebruikt het perspectiefplan?

Zowel de jeugdige, gezin, lokale team of verwijzer, en  gecontracteerde jeugdhulporganisatie maken gebruik van het perspectiefplan en werken mee aan de invulling ervan. Soms zal het perspectiefplan bestaan uit meerdere perspectieven, zoals die van het gezin en het lokale team. Ook is het mogelijk dat het perspectiefplan voor meerdere personen in het gezin leidt tot ondersteuning.