logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Let op! Deze pagina is beschikbaar tot en met april.

Alle informatie op deze pagina gaat over jeugdhulp 2015 tot en met 2017. Dit is specifieke informatie voor vrijgevestigden en groepspraktijken. Meer weten over jeugdhulp 2018? Bekijk hier de informatie voor vrijgevestigden over jeugdhulp 2018.

Contractering 2017

De regiogemeenten van Amsterdam-Amstelland en Zaanstad-Waterland hebben de afgesloten overeenkomsten met gecontracteerde aanbieders specialistische jeugdhulp verlengd met 1 jaar tot en met 31 december 2017. Vanaf 2018 is de inkoop van specialistische jeugdhulp anders georganiseerd.

Met vrijgevestigde groepspraktijken en zelfstandige aanbieders Jeugd-GGZ is een overeenkomst afgesloten ten behoeve van het leveren van jeugdhulp. Deze overeenkomst kent een looptijd van twee jaar voor groepspraktijken en voor één jaar voor zelfstandigen. De regiogemeenten hebben gebruik gemaakt van deze verlengingsoptie. De overeenkomsten lopen op 31 december 2017 af.

Administratie

Informatie-uitwisseling

In de uitvoering van de administratie gaan de veertien gemeenten van Amsterdam-Amstelland (AA) en Zaanstreek-Waterland (ZAWA) grotendeels gelijk op; op detailniveau zijn er verschillen in de administratieve processen. Over het uitwisselen van informatie hebben jeugdhulpaanbieders en gemeenten binnen de regio’s afspraken gemaakt voor 2015. De uitwisseling betreft gegevens op klantniveau over:

 • het aanvragen van zorgtoewijzingen
 • de toewijzing van zorg
 • het aanmelden van zorg
 • het declareren van geleverde zorg
 • het beëindigen van zorg
 • het opgeven van productie (OnderHandenWerk – OHW).

VECOZO en Regioportaal

Dit proces van informatie-uitwisseling – met uitzondering van de afspraak over het aanleveren van onderhanden werk – is opgezet binnen landelijk afgesproken kaders. Doel ervan is levering en betaling van verantwoorde zorg en vermindering van de administratieve last en foutkans.

De route waarlangs de geautomatiseerde uitwisseling van berichten voor toewijzing en declaratie verloopt, is de beveiligde VECOZO-route (VEilige COmmunicatie in de ZOrg);de berichten waarmee gewerkt wordt zijn bekend als JW- (Jeugdwet) berichten. In 2015 voor de twee regio’s het zogenoemde Regioportaal opgetuigd. Binnen dit portaal kunt u als zorgaanbieder:

 • toewijzingen aanvragen
 • toewijzingen ontvangen (in 2017 gebeurt dit nog sporadisch)
 • het onderhanden werk (OHW) aanleveren

Per 1 januari 2018 maakt u gebruik van het Regionale Administratieplatform (RAP), het Regioportaal komt te vervallen. Het declareren van geleverde zorg en berichten verlopen via de VECOZO-route. Vanaf 2018 geldt dit voor het gehele proces van aanvragen, starten en beëindigen van zorg, toewijzing en declaratie. Papieren declaraties worden niet meer geaccepteerd.

In de factsheet ‘Toewijzing en Declaratie vindt u meer informatie over het uitwisselen van berichten tussen de zorgaanbieders en de gemeenten over het leveren en declareren van jeugdhulp.

Onderhanden werk

Het aanleveren van het onderhanden werk (OHW) staat los van de financiering op basis van declaraties. Het doel van het aanleveren van het onderhanden werk is de gemeenten zicht te geven op wat er aan zorg geleverd wordt in de regio. Zo kunnen de gemeenten sturing geven aan de inkoop en een inschatting maken van wat er aan te declareren zorg in de pijplijn zit. In januari 2018 is de laatste aanlevering voor het onderhanden werk over 2017. In de nieuwe werkwijze 2018 vervalt het onderhanden werk.

Instellingen en groepspraktijken

Instellingen en groepspraktijken leveren het OHW eens per maand aan via het Regioportaal. Dit is iedere maand van de 10e tot en met de 20e mogelijk. Onder de menu-optie Contractering/Regelingen en afspraken zijn enkele documenten te vinden met een toelichting op de werkwijze van het onderhanden werk.

Zelfstandigen

Zelfstandigen hoeven geen onderhanden werk aan te leveren.

Regioportaal: Contractmutaties

Veel zaken kunt u zelf wijzigen in uw contract door in te loggen op het Regioportaal. Per 1 januari 2018 kunt u de wijzigingen aanbrengen in het Regionaal Administratieportaal (RAP). Dit vervangt het Regioportaal.

Wijzigingen worden altijd gecontroleerd voordat ze op het portaal worden doorgevoerd en zichtbaar gemaakt. Hieronder kunt u lezen welke wijzigingen u wel en niet in uw contract kunt doorvoeren. Ook vindt u hier de meest gestelde vragen over contractmutaties.

Wijzigingen die u niet zelf kunt doorvoeren:

 • het toevoegen van een hoofdbehandelaar
 • AGB-codes.

Voor wijzigingen in deze gegevens kunt u contact opnemen met het Regionaal Ondersteuningsteam via het contactformulier.

Wijzigingen die u niet tijdens het lopende contract kunt doorvoeren:

 • uw budgetplafond
 • de producten waarvoor u gecontacteerd bent
 • de plaatsen waar u gecontracteerd bent.

Alle informatie op deze pagina gaat over jeugdhulp 2015 tot en met 2017. Dit is specifieke informatie voor vrijgevestigden en groepspraktijken. Meer weten over jeugdhulp 2018? Bekijk hier de informatie voor vrijgevestigden over jeugdhulp 2018.