logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De vernieuwde inkoop van de specialistische jeugdhulp in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland betekent dat elke gemeente vóór 1 januari 2018 haar verordening (en nadere regels) Jeugd dient te hebben aangepast. De afgelopen maanden is door de regionale werkgroep Verordening een regionale modeltekst voor de gemeentelijke regelgeving Jeugdhulp 2018 opgesteld. Op dinsdagochtend 29 november 2016 is de modeltekst besproken in een brede bijeenkomst met alle gemeenten en vertegenwoordigers van de lokale teams.

Gezamenlijke regelgeving
Doel van de bijeenkomst is te komen tot een zo breed mogelijk gedragen modeltekst als basis voor het opstellen van de nieuwe Verordeningen en nadere regels jeugdhulp door de afzonderlijke gemeenten. Kern van de verordening en nadere regels vormt de organisatie van de toegang. De belangrijkste afspraken hierover willen we zo veel mogelijk op eenzelfde manier vertalen in de gemeentelijke regelgeving van de veertien gemeenten. Hoe verankeren we het perspectiefplan, de rol van de lokale teams, het ondersteuningsprofiel en de intensiteit, zoals vastgelegd in de inkoopdocumenten, in de verordening en nadere regels? Het is belangrijk dat we hier op hoofdlijnen – in de verordeningen – dezelfde keuzes maken, zodat aanbieders zo min mogelijk met verschillende procedures per gemeente te maken krijgen.. Uiteindelijk maken de gemeenteraden en colleges wel ieder hun eigen keuze en stellen eigen Verordening en nadere regels jeugdhulp vast.

Goede suggesties
Er namen 36 mensen deel aan de discussie aan de hand van de concept modeltekst: beleidsadviseurs, juristen en backofficemedewerkers van tien gemeenten, maar ook vertegenwoordigers van verschillende lokale teams en twee cliëntenbehartigers van het Jeugdplatform Amsterdam. Twee uur lang spraken zij over allerlei zaken rond de verordening en nadere regels. Aan de orde kwamen onder andere het onderscheid tussen specialistische en hoogspecialistische jeugdhulp (in de inkoopdocumenten segment B en segment C genoemd). Het gesprek leverde een aantal suggesties op om onderdelen van de modeltekst aan te vullen en aan te scherpen. Ook werd duidelijk dat er nog veel vragen leven over de uitvoering in de praktijk.

Hoe gaat het werken in de praktijk?
Oefenen in de praktijk om een en ander nader uit te werken en uit te testen, is wel nodig. Er kwamen veel vragen langs zoals onder andere: hoe belangrijk is het onderscheid specialistische en hoogspecialistische hulp voor de burger, en hoe formuleer je het verschil in een verordening? Hoe is de toegangsroute bij een verwijzing van de huisarts naar (hoog)specialistische jeugdhulp (segment C)? Hoe raakt het lokale team betrokken als je, ook in die gevallen, een door het lokale team geaccordeerd perspectiefplan verplicht stelt? Wat is de status van het perspectiefplan in het toegangsproces. Is het nu van de jeugdige en zijn ouders, of van het lokale team? En wat is de rol van het lokale team bij het evalueren of de doelen, zoals geformuleerd in het perspectiefplan door de jeugdige en zijn ouders, wel worden behaald door de jeugdhulpaanbieder?

Modeltekst 23 januari vastgesteld
De regionale werkgroep Verordening heeft de aanpassingen die volgden op de bijeenkomst, doorgevoerd. De model Verordening wordt nu besproken in alle gemeenten en vervolgens vastgesteld op 23 januari 2017 in het directeurenoverleg. Vanaf dat moment kunnen gemeenten aan de slag met het aanpassen van hun eigen regelgeving. Voor de zomer 2017 willen gemeenten ook de formele inspraakprocedure hebben doorlopen.

Aanvullingen op modeltekst
Op een aantal punten zal de modeltekst nog begin 2017 aangevuld worden, namelijk als het gaat om de positie van de dyslexiezorg en de specifieke jeugdhulpvoorzieningen in het kader van het speciaal onderwijs. Beide zitten niet in de lopende aanbestedingsprocedure voor specialistische jeugdhulp. Ook zal begin 2017 nog bekeken worden of regiogemeenten tot gezamenlijke regels willen en kunnen komen rond het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

De bijeenkomst is georganiseerd door de werkgroep Verordening.