logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Een belangrijk onderdeel van de jeugdhulp is het Perspectiefplan. Hierin benoemen ouders en/of jeugdige waarmee zij geholpen willen worden en welke belemmeringen en kansen er zijn, waar nodig met ondersteuning van een professional.

Bekijk hier het Perspectiefplan

De onderdelen uit het Perspectiefplan worden door de veertien gemeenten binnen de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gebruikt om uniformiteit te waarborgen. Dit is belangrijk ter voorkoming van een dubbele uitvraag van gegevens bij hulpzoekenden, en om het werkproces tussen lokale teams / verwijzers en aanbieders te vereenvoudigden Er is wel ruimte voor aanpassingen vanwege verschillen in lokale werkprocessen. U kunt daar meer over lezen in de uitgangspunten en kanttekeningen. In het bijgevoegde Perspectiefplan zijn de onderdelen die lokaal worden ingevuld geel gearceerd. De overige onderdelen gelden voor alle regiogemeenten.

Waaruit bestaat het perspectiefplan?

  1. De hulpvraag van gezin of jeugdige: Het gezin en/of jeugdige vult dit onderdeel zelf in en wordt, zo nodig, hierbij ondersteunt. Dit onderdeel kan ook gebruikt worden als aanvraag.
  2. De vraagverheldering en bredere (systemische) analyse over alle leefgebieden: Tijdens het gesprek met het gezin of jeugdige en een medewerker van het lokale team / verwijzer komt dit onderdeel tot stand.
  3. De afspraken over acties, rolverdeling en eventuele inzet van specialistische hulp: Dit onderdeel benoemt de ondersteuningsvraag die voor de aanbieder als het te behalen resultaat telt. Naar lokaal inzicht kan dit onderdeel worden ingezet als verwijzing.

Wie gebruikt het perspectiefplan?

Zowel het gezin, lokale team of verwijzer, en aanbieder maken gebruik van het Perspectiefplan. Soms zal het Perspectiefplan bestaan uit meerdere perspectieven, zoals die van het gezin en het lokale team. Ook is het mogelijk dat het Perspectiefplan voor meerdere personen in het gezin leidt tot ondersteuning.

Totstandkoming Perspectiefplan

Zowel aanbieders, vertegenwoordigers van lokale teams en het Jeugdplatform hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het perspectiefplan.