logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

 

 

Eenvoud, inzicht en samenwerking

Zorgen dat jeugdigen en ouders de juiste hulp krijgen. Dat is het verbindende doel bij de aanbesteding inkoop specialistische jeugdhulp van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. Door te normaliseren, beter samen te werken en meer zicht op resultaten en kosten te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 werken we daar in een eenvoudiger zorgstelsel verder aan met aanbieders en verwijzers.

 

Belangrijkste kenmerken van de nieuwe inkoop

 • Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer kopen alle (hoog)specialistische jeugdhulp samen in;
 • We werken met de inspanningsgerichte bekostigingsvariant, d.w.z. prijs maal eenheid -> (PxQ) en betaling per maand
 • We werken met vier zorgcategorieën: 1 Ambulant 2 Verblijf 3 Crisis 4 Dyslexie
 • Het hoofd- en onderaannemerschap is anders georganiseerd. Bij meervoudige hulp door verschillende aanbieders is één aanbieder aanspreekpunt; deze is niet verantwoordelijk voor de betaling. De gemeente betaald de aanbieders afzonderlijk.
 • Samen stellen de verschillende aanbieders een hulpplan op met daarin de resultaten die ze gaan halen. Het perspectiefplan bij verwijzing blijft bestaan.
 • Voor ambulante hulp komen er signaalbudgetten. Dit is een maximum budget dat de aanbieder niet direct in handen krijgt, maar tot het maximum mag declareren. Bij 75% uitputting van het budget volgt overleg met de lokale toegang over het vervolg;
 • Alleen het lokale team en GI mogen verwijzen naar verblijf;
 • Normaliseren en kwaliteit: Uitgangspunt is dat alleen hulp geboden wordt die bewezen effectief is. Uitzonderingen zijn mogelijk, maar alleen na toestemming van het lokale team. Er wordt gewerkt met het Classificatiesysteem Jeugdproblemen (CAP-J). De gemeenten betalen alleen hulp die onder de Jeugdwet valt. Andere problemen en hulp aan 18+ worden via andere regelingen/wetten opgelost.

 

De inkoop is gebaseerd op Eenvoud, Inzicht en Samenwerking, met de volgende uitgangspunten:

 • Normalise Het herstel van het gewone staat centraal, niet alles hoeft te worden behandeld. Doel is om de hulp zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig in te zetten.
 • Terugdringen verblijf. Wanneer verblijf onvermijdelijk is, zetten we in op gezinsachtige verblijfsvormen.
 • Samenwerking tussen de gemeenten en aanbieders verbeteren
 • Focus op inhoud, eenvoud in stelsel.

 

Normaliseren en kwaliteit

Met normaliseren wordt bedoeld dat niet alles behandeld hoeft te worden én dat hulp eindig is. De gemeente wil graag meer zicht krijgen op de voortgang en resultaten, o.a. door middel van evaluaties. Om te bepalen welke problemen wel en welke niet behandeld hoeven te worden (onder de Jeugdwet) gaan Amstelveen en Aalsmeer werken met het Classificatiesysteem Jeugdproblemen (CAP-J). Dit systeem is ontwikkeld door het NJI en geeft aan welke hulp wel en welke niet te classificeren is als jeugdhulp. Het kan zijn dat er wel hulp nodig is, maar dat die niet onder de Jeugdwet valt. In dat geval moet de jeugdige worden doorverwezen naar de verantwoordelijke wet/instantie. Er is altijd sprake van een warme overdracht. Het is de bedoeling dat CAP-J zowel door verwijzers als door aanbieders wordt gebruikt.

Amstelveen en Aalsmeer willen de kwaliteit verhogen, o.a. door het inzetten van bewezen effectieve interventies. Alternatief aanbod waarvan niet bewezen is dat het effectief is, kan alleen worden ingezet na uitdrukkelijke toestemming van het lokale team. Aanbod waarvan bewezen is dat het niet effectief is (databank NJI) wordt niet vergoed. Dat geldt ook voor hulp die niet onder de Jeugdwet valt.

 

Signaalbudgetten

We willen meer aandacht voor complexe en daarmee dure jeugdhulpvragen. Het signaalbudget is een instrument om tussentijds inhoud en voortgang inzichtelijker te maken en af te schalen als mogelijk. Signaalbudgetten zijn alleen van toepassing op de categorie Ambulant. Bij de start van de zorg krijgt de aanbieder een budget toegekend. Dit budget wordt niet direct uitgekeerd, maar is een maximum waarbinnen de aanbieder mag declareren. De aanbieder declareert maandelijks de werkelijke kosten die hij heeft gemaakt. Per product geldt een vast signaalbudget. De hoogte wordt tijdens de implementatiefase bepaald. Wanneer een aanbieder het budget voor 75% heeft gebruikt dan zijn er twee mogelijkheden:

 1. De aanbieder rondt de zorg binnen het signaalbudget af;
 2. De aanbieder geeft aan dat het signaalbudget onvoldoende is om de benodigde zorg te bieden en neemt contact op met de verwijzer (het lokale team of GI). Dit is een evaluatiemoment. Als de verwijzer vindt dat meer zorg nodig is, wordt een zogenaamd maatwerksignaalbudget toegekend. Hiervoor stelt de aanbieder een plan op.

 

Het idee is dat 80% van de hulp binnen het signaalbudget valt. Voor de overige 20% is er het maatwerkbudget. Dit om overbelasting van evaluaties te voorkomen. Voor zeer complexe zorg geldt al vanaf de start een maatwerkbudget. Dit om onnodige evaluaties te voorkomen.

 

Zorgcategorieën en hun bijzonderheden

Er bestaan vier zorgcategorieën:

 1. Ambulant
 2. Verblijf
 3. Crisis
 4. Dyslexie

 

1. Ambulant

Bij ambulant werken we met signaalbudgetten met de volgende producten:

Product
Behandeling ambulant
Individuele begeleiding
Systeembehandeling
Systeembegeleiding
Diagnostiek
Persoonlijke verzorging
Behandeling groep
Begeleiding groep
Daghulp

 

2. Verblijf

Verblijf wordt niet meteen ingezet. Er wordt altijd eerst gekeken naar de mogelijkheden van intensieve ambulante hulp en naar die van pleegzorg of gezinshuizen. Andere vormen van verblijf zijn alleen mogelijk als de hulpvraag van de jeugdige zo zwaar of complex is dat deze niet in een pleeggezin of gezinshuis opgelost kan worden. Ook tijdens het hulpverleningstraject wordt waar mogelijk afgeschaald naar een pleeggezin of een gezinshuis.

Alleen het lokale team en GI kunnen verwijzen naar verblijf. Verblijf wordt toegekend op aantal dagdelen voor een bepaalde periode. De verwijzer houdt de voortgang in de gaten. We kijken samen met aanbieders hoe we vorm kunnen gegeven aan meer gezinsachtige verblijfsvormen. De volgende producten vallen onder verblijf:

Product
Pleegzorg regulier
Pleegzorg deeltijd
Gezinshuizen
Logeren
Ouder en kind plekken – verblijf en opvoedondersteuning
Ouder en kind plekken – alleen opvoedondersteuning
Verblijf open – groepswonen
Verblijf open – bijv. kamertraining/woonbegeleiding
Verblijf besloten – bijv. driemileuvoorziening
Verblijf gesloten – Jeugdzorg Plus
GGZ-verblijf

 

3. Crisis

Het doel van crisishulp is om zo spoedig mogelijk de crisis te beëindigen. Waar nodig wordt gedurende de periode van crisishulp (maximaal 6 weken) toegewerkt naar de inzet van ambulante jeugdhulp of verblijf. De volgende producten vallen onder crisis:

Product
Crisis ambulant
Crisisopvang
Crisis noodbed
Crisis pleegzorg

 

4. Dyslexie

we blijven poortwachter voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), hieronder vallen:

Product
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie – Diagnostiek
Ernstige Enkelvoudige Dyslexie – Behandeling