logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Geplaatst op 22 september 2023

In de afgelopen periode zijn twee aanbestedingen van de gemeente Amsterdam afgerond en definitief gegund: de Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) 2024 – 2026 en de Aanvullende Preventieve Opgroei- en Opvoedondersteuning (APOO) 2024 – 2026.

Uitkomst aanbesteding ESJH
Op 6 september 2023 zijn 13 partijen definitief gegund voor het uitvoeren van de ESJH per 1 januari 2024. Een aantal van deze partijen bestaat uit een samenwerkingsverband van meerdere organisaties waaronder een aantal vrijgevestigde praktijken. De gunning is verdeeld over twee percelen:
1. Percelen per stadsdeel (6 subpercelen) met gebiedsgericht ESJH-aanbod.
2. Stadsbreed perceel met meer specialistisch ESJH-aanbod.

De gegunde partijen zijn:

 1. Voor de stadsdelen Centrum en Zuid: Sipi, Leerzo! Psychologenpraktijk Marijke, Amsterdam en Buro Bikkel.
  Psychologenpraktijk Marijke werkt met onderaannemers Mw. Drs. De Haas, Mw. Drs. Poll, Mw. Drs. Van Twisk (zelfstandige praktijken).
 2. Voor het stadsdeel Nieuw-West: Sipi, LeerZo! Terra Jeugdzorg Amsterdam en KoMee.
  Terra Jeugdzorg Amsterdam is de naam van de combinatie van partijen Terra Mental Health (penvoerder), Perspectief GZ, Bijlink en de Zorgcoach.
 3. Voor het stadsdeel Noord: Sipi, Leerzo! en KoMee.
 4. Voor het stadsdeel Oost: Sipi, LeerZo! En Social Taskforce.
 5. Voor het stadsdeel West: Sipi, Leerzo! en Buro Bloei.
 6. Voor het stadsdeel Zuidoost, inclusief het stadsgebied Weesp: Sipi, KoMee en RIOzorg. RIOzorg vormt een combinatie met Intraverte Tri-Plus.
 7. Voor de hele stad Amsterdam: Stichting JA!, Leveo Care, STEP en iHub.
  Leveo Care werkt met onderaannemer Stichting Verenigde Jeugdhulp.
  STEP is de naam van de combinatie van partijen Semmi Begeleiding en Therapie (penvoerder), Chinski en Mental Heroes.
  iHub vormt een combinatie met Bright GGZ.

De contracten gaan in per 1 januari 2024 en worden afgesloten voor de duur van drie jaar t/m 31 december 2026 (met daarbij de optie om voor 1 jaar te verlengen, in geval van onvoorziene omstandigheden).

Zorgcontinuïteit
Om kinderen/gezinnen zo min mogelijk te belasten tijdens de overgang naar de nieuwe situatie, zet de gemeente in op zorgcontinuïteit: kinderen die in 2023 in zorg zijn in de ESJH blijven bij hun vertrouwde hulpaanbieder om hun behandeltraject af te ronden in 2024. De trajecten die doorlopen in 2025 worden overgedragen naar jeugdhulpaanbieders die opnieuw zijn gecontracteerd.

Zorgcontinuïteit is daarmee van toepassing op jeugdigen die in 2023 in zorg zijn bij een ESJH-jeugdhulpaanbieder. De definitie die daarvoor wordt gebruikt is als volgt: de jeugdigen waarvoor de jeugdhulpaanbieder een toewijzing (iJW301) van de Gemeente Amsterdam heeft ontvangen op basis van een verwijzing van de jeugdige uit 2023 of eerder waarvoor de jeugdhulpaanbieder uiterlijk op 31 januari 2024 ‘een verzoek om toewijzing’ (iJW315) heeft gedaan bij de Gemeente Amsterdam, waarop na een formele toets goedkeuring wordt afgegeven.

De gemeente compenseert in 2024 alle jeugdhulpaanbieders voor de behandeltrajecten die doorlopen in 2024. Voor de jeugdhulpaanbieders die geen nieuw ESJH-contract heeft blijft de huidige SPIC-systematiek van toepassing. De tarieven worden voor 2024 geïndexeerd, hiervoor wordt aangesloten bij de landelijk indexatie. Voor de lopende behandeltrajecten in 2024 geldt vervolgens dat de aangevraagde SPIC gedurende dat jaar niet meer via het berichtenverkeer kan worden aangepast. Voor opnieuw gecontracteerde aanbieders zijn de afspraken over financiële regeling opgenomen in het nieuwe contract voor zowel cliënten waarvoor zorgcontinuïteit geldt als voor nieuwe cliënten.

De gemeente verzoekt de jeugdhulpaanbieders met een contract tot 1 januari 2024 om vanaf nu vóór de start van een nieuwe behandeling in te schatten of het mogelijk is deze behandeling in 2024 af te ronden en alleen in dat geval de behandeling te starten. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan verzoekt de gemeente de jeugdige ‘warm’ en zorgvuldig over te dragen aan een zorgaanbieder met een ESJH-contract in 2024-2026. Het is immers voor een kind/gezin beter als een behandeling kan starten en worden afgerond bij dezelfde zorgaanbieder.

Implementatieperiode
Samen met de gegunde partijen en in nauwe afstemming met belangrijke samenwerkingspartners, zoals het OKT, de kernpartners HSJH, huisartsen en GI, werkt de gemeente nu toe naar de nieuwe situatie per 1 januari 2024. Ook neemt de gemeente contact op met alle zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2024 geen ESJH-contract meer hebben, onder meer voor het bespreken van de zorgcontinuïteit.

Uitkomst aanbesteding APOO
Op 30 juni 2023 zijn 2 partijen definitief gegund voor de 3 thema’s van APOO. De gegunde partijen zijn:

 1. Voor het thema Ouderschap en opvoeden: Arkin. Arkin is hiervoor een coalitie aangegaan met Semmi B.V., MOC ’t Kabouterhuis, Stichting MEE Amstel en Zaan, Family Matters en Stichting GGZInGeest.
 2. Voor het thema Mentaal welbevinden: Arkin. Arkin is hiervoor een coalitie aangegaan met Stichting Sitara, Semmi B.V., MOC ’t Kabouterhuis, Stichting MEE Amstel, Zaan, Family Matters en Stichting GGZInGeest.
 3. Voor het thema Gezonde seksuele ontwikkeling: Levvel / Qpido. Zij zijn in gesprek met diverse partijen om hen als onderaannemer in te zetten.

De nieuwe contracten worden afgesloten voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2026.

Overgang van FPAJ naar APOO
De jeugdigen die nu gebruikmaken van het preventieve aanbod zoals dat vanuit het Flexibel preventief aanbod Jeugd (FPAJ) aangeboden wordt, ronden hun trainingen en begeleidingstrajecten af voor eind 2023. Daar waar dat incidenteel niet lukt, maakt de gemeente op maat afspraken met desbetreffende aanbieder zodat jeugdigen/gezinnen daar geen last van ondervinden.

Implementatieperiode
Op 1 juli is de implementatieperiode gestart. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld die met de APOO-aanbieders en het OKT samen de opdracht voorbereidt die op 1 januari 2024 start.

Contact
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen?
Neem dan contact op via jeugdhulp@amsterdam.nl.


Geplaatst op 13 februari 2023

Gemeente Amsterdam

Publicatie aanbesteding ESJH en aanbesteding APOO

Op 9 februari 2023 heeft de gemeente Amsterdam de documenten voor de aanbesteding enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) en de aanbesteding aanvullende preventieve opgroei- en opvoedondersteuning (APOO) gepubliceerd op Negometrix. De nieuwe contracten worden afgesloten voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2026.

Op het platform Negometrix is voor beide aanbestedingen de aanbestedingsleidraad, samen met een aantal bijlagen, gepubliceerd. Deze leidraad geeft een toelichting op de opdracht en de procedure rond de inschrijving. Via de Vraag & Antwoord module op Negometrix kunt u, als aanbieder, zonodig vragen stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen.

Via de onderstaande links zijn de publicaties te raadplegen, kunt u vragen stellen en kunt u zich inschrijven.

ESJH: TenderID 213826 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213826&companyId=33126

 

APOO: TenderID 213822 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213822&companyId=33126

Let op: De inschrijving is gestart op 9 februari en sluit voor de ESJH op maandag 24 april 2023 om 12.00 uur  en voor de APOO op dinsdag 11 april 2023 om 12 uur.

 

Achtergrond

Afgelopen jaren is de jeugdhulp in Amsterdam onderverdeeld in hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH: intensieve hulp met meerdere vormen van specialistische deskundigheid), enkelvoudig specialistische jeugdhulp (ESJH: kortdurende ondersteuning bij Jeugd-GGZ- en opvoedproblematiek), en preventie (FPAJ: Flexibel Preventief Aanbod Jeugd). Met ingang van 2024 is er de mogelijkheid om de ESJH en de preventie opnieuw in te kopen. Met deze inkopen wil de gemeente de ESJH en de preventie anders organiseren, zoals we dat in 2021 ook voor de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) hebben gedaan. Samenwerken in partnerschap met een beperkt aantal aanbieders en de andere (jeugd)partners (in de stadsdelen) ten behoeve van de meest kwetsbare doelgroepen, is hierbij een belangrijke doelstelling. Een taakgerichte bekostiging middels een lumpsum biedt aanbieders hierbij meer ruimte om te doen wat nodig is voor jeugdigen en gezinnen. Op deze manier geven we invulling aan de vereenvoudiging en verbetering die we in gaan zetten om ons jeugdhulpstelsel toekomstbestendig te maken.

 

Geplaatst op 30 december 2022.

17 januari 2023: Informatiebijeenkomst Inkoop ESJH

 

Op dinsdag 17 januari 2023 van 18.30 – 21.30 uur organiseert de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst  over de inkoop ESJH per 2024.  Deze vindt plaats in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam in de Zalen Expo en Studio. De opzet van de avond is niet plenair, u kunt gewoon inlopen.

Vragen over aanbesteding ESJH per 2024

Op donderdag 8 december organiseerden we een online informatiebijeenkomst, waarin we een toelichting gaven op de aanbesteding Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH) per 2024.

Er leefden veel vragen van aanbieders die we in de tijd die we hadden niet allemaal konden beantwoorden. Er werd ons ook gevraagd een extra informatiebijeenkomst te organiseren. Daarom willen we u graag de gelegenheid bieden om vragen te stellen die u mogelijk nog heeft in aanloop naar de aanbesteding.

Mail uw vragen vooraf naar ons

We verzoeken u vriendelijk uw vragen vooraf naar ons te mailen (uiterlijk 11 januari), zodat we weten op welke thema’s we ons kunnen voorbereiden. Wij vragen uw begrip voor deze korte termijn omdat we het belangrijk vinden om u op 17 januari zo goed mogelijk te kunnen voorzien van de juiste informatie.

Inloop voor uw vragen

U kunt op 17 januari op een voor u geschikt tijdstip tussen 18.30 en 21.oo uur binnenlopen.

Aan meerdere tafels verdeeld over de twee zalen zijn medewerkers van de gemeente Amsterdam aanwezig om uw vragen die betrekking hebben op de inkoop ESJH per 2024, per thema te beantwoorden. Op basis van de door u van te voren gestelde vragen worden de thema’s bepaald die voor u belangrijk zijn. U kunt deze avond ook, naar behoefte, kennis maken met andere aanbieders.

Schriftelijke terugkoppeling op de informatie

Er worden geen gespreksverslagen gemaakt van de gesprekken die worden gevoerd tijdens de bijeenkomst. Om de gelijkheid in kennis en informatie over de aanbesteding bij geïnteresseerde aanbieders te borgen, maken we een samenvatting van de vragen die zijn gesteld. Hiervan wordt opnieuw een Q&A gemaakt, te vinden op Negometrix.

Waar vindt u verder informatie over deze aanbesteding

Begin maart 2022 is een vooraankondiging gedaan van de aanbestedingen Aanvullende Preventieve Opgroei- en Opvoedondersteuning (APOO) en ESJH. Via Negometrix is de markt geconsulteerd en geïnformeerd. Informatie vindt u hier:

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

Twee aanbestedingen

Zoals eerder aangegeven, zal de gemeente de APOO en ESJH met 2 aanbestedingen inkopen. Dit betekent dat er voor beide aanbestedingen een eigen publicatie van de opdracht komt. Hiervoor zijn 2 nieuwe omgevingen in Negometrix ingericht, waar u zich vast kunt aanmelden om deze aanbestedingen niet te missen:

ESJH: Negometrix TenderID 213826 https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213826&companyId=33126

APOO: Negometrix TenderID 213822

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=213822&companyId=33126

Op de introductiepagina van deze omgevingen zijn per aanbesteding de volgende documenten beschikbaar:

 1. laatst gepubliceerde versie van “uitgangspunten inkoop”.
 2. de gepubliceerde vragen en antwoorden.

De opdracht en de instructie voor inschrijven zijn eind januari/ begin februari 2023 beschikbaar via de tab “Vragenlijsten” in Negometrix. Ook komt alle nieuwe informatie over de aanbestedingen in deze omgevingen beschikbaar.

Contact en aanmelden

U kunt zich tot 16 januari per mail aanmelden voor de inloopavond op 17 januari via jeugdhulp@amsterdam.nl

Dit is ook het emailadres voor het insturen van uw vragen voor deze avond.

 

 

Geplaatst op 30 november 2022.

College Amsterdam akkoord met aanbesteding APOO en ESJH per 2024

Het College heeft op 22 november ingestemd met de aanbesteding van de preventieve- (APOO) en de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH) per 1 januari 2024. Hiermee geeft de gemeente Amsterdam invulling aan de vereenvoudiging en verbetering die ingezet moet worden om het jeugdhulpstelsel in Amsterdam toekomstbestendig te maken.

Wij verwijzen u naar de Raadsbrief die is geplaatst op Negometrix

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

 

Informatiebijeenkomst Inkoop ESJH op 8 december

Op donderdag 8 december van 16.30 – 18.00 uur organiseert de gemeente Amsterdam een online informatiebijeenkomst, waarin verdere toelichting wordt geven op de Inkoop ESJH per 2024. Deze online bijeenkomst is gericht op alle aanbieders die geïnteresseerd zijn in de inkoop ESJH. Na de presentatie, is er gelegenheid om digitaal vragen te stellen.

Indien u wilt deelnemen, stuur  dan een mail naar: jeugdhulp@amsterdam.nl

Nadat de informatiebijeenkomst op 8 december heeft plaatsgevonden, plaatst de gemeente hiervan een verslag op Negometrix.

 

Hoe gaan we u nog meer informeren?

Om geïnteresseerde aanbieders verder voor te bereiden op de aanstaande aanbestedingen, beoogt de gemeente op korte termijn (binnen 4 werkweken) via Negometrix de volgende documenten te delen:

a. Een bijgewerkt document voor de uitgangspunten inkoop ESJH, waarin input van eerdere lezers is verwerkt en die als basis geldt voor de uit te werken aanbesteding.

b. Een Q&A voor ESJH waarin vragen van aanbieders, gesteld n.a.v de eerdere publicatieversies of algemeen gesteld in Negometrix, worden toegelicht.

c. Een bijgewerkt document voor de uitgangspunten inkoop APOO, waarvoor gelijke toelichting geldt als genoemd onder punt a.

d. Een Q&A voor APOO, waarvoor gelijke toelichting geldt als genoemd onder punt b.

 

Contact

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar jeugdhulp@amsterdam.nl

Meer informatie over de aanbestedingen APOO en ESJH vindt u op Negometrix

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=196037&companyId=33126

 

 

 

Geplaatst op 22 september 2022.

 

De gemeenten Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) werken aan een gezamenlijk stelsel voor de enkelvoudige (ESJH) en hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH). De DUO gemeenten hebben na overleg met de gemeente Amsterdam besloten niet deel te nemen aan de aanbesteding van de ESJH die Amsterdam doet per 2024.

De samenwerking van Amsterdam en de DUO gemeenten rond de hoogspecialistische jeugdhulp verandert niet. De vier gemeenten blijven toewerken naar een gezamenlijk jeugdhulpstelsel, zowel voor de ESJH als de HSJH in 2027.

 

Geen deelname DUO aan aanbesteding ESJH per 2024

De vier gemeenten hebben de aanbesteding voor de ESJH per 2024 zorgvuldig en in nauw overleg voorbereid. In deze gesprekken kwamen verschillende overwegingen naar voren om in deze fase nog niet over te gaan tot de gezamenlijke aanbesteding. Voor Amsterdam is er een inhoudelijke en financiële noodzaak om in 2024 nieuwe contracten af te sluiten voor de ESJH. Bij de DUO gemeenten ligt er een andere financiële opgave, en daarbij bevinden de DUO gemeenten zich in een andere fase om tot een nieuw jeugdhulpstelsel te komen.

Er is een evident verschil in schaalgrootte tussen de gemeenten. Hoewel de DUO gemeenten te maken hebben met stedelijke problematiek kent de inrichting van jeugdhulp veelal een dorpskarakter. De DUO gemeenten werken in de ESJH met een aanzienlijk deel lokaal gewortelde zorgaanbieders. In het voorveld werken ze (gebiedsgericht) samen met lokale partijen, zorgaanbieders en de uitvoeringsorganisatie Duo+. Juist binnen de ESJH is het noodzakelijk de verbinding met het lokale veld te intensiveren en door te ontwikkelen.
Deze verschillen maken dat de vier samenwerkende gemeenten andere stappen te zetten hebben om tot een gezamenlijk jeugdhulpstelsel in 2027 te komen.

 

Wat betekent dit besluit voor u als huidige ESJH aanbieder?

Voor het jaar 2023 verlengen zowel de gemeente Amsterdam en de DUO gemeenten de huidige ESJH contracten. Naar verwachting start Amsterdam op 1 januari 2024 met nieuwe contracten voor de ESJH waar begin 2023 een aanbesteding voor start.

De DUO gemeenten zijn voornemens om ook na 2023 de huidige contracten te verlengen, en daarmee grotendeels binnen de huidige raamovereenkomst de ESJH voort te zetten. Als u als aanbieder zowel actief bent in Amsterdam als in de DUO gemeenten kunt u hierdoor mogelijk te maken krijgen met verschillende werkwijzen.

 

Wat betekent dit besluit voor u als verwijzer?

Er verandert weinig voor u. Verwijzers kunnen voor alle vier de gemeenten nog steeds doorverwijzen naar een groep zorgaanbieders binnen de ESJH. Informatie hierover is te vinden op de website www.ikzoekjeugdhulp.nl.

 

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u een mail sturen naar JeugdhulpAmsterdamDUO, email: jeugdhulp@amsterdam.nl.

Daarnaast kunt u de laatste ontwikkelingen volgen op deze website.

 

Eerdere berichten:

29 augustus 2022: Webinar over inkoop ESJH van 21 september wordt verplaatst

 

7 maart 2022: Inkoop preventieve en enkelvoudige specialistische jeugdhulp