logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Een belangrijk onderdeel van de specialistische jeugdhulp is het perspectiefplan. Hierin benoemt de jeugdige en/of het gezin waarmee zij geholpen willen worden en welke belemmeringen en kansen er zijn. Waar nodig met ondersteuning van een professional.

Bekijk hier het Perspectiefplan

De onderdelen uit het perspectiefplan worden door de veertien regiogemeenten gebruikt om uniformiteit te waarborgen. Dit is belangrijk ter voorkoming van een dubbele uitvraag van gegevens bij hulpzoekenden, en om het werkproces tussen lokale teams / verwijzers en jeugdhulporganisaties te vereenvoudigden.

Er is ruimte voor aanvullingen vanwege verschillen in lokale werkprocessen. In het document  uitgangspunten en kanttekeningen staat hierover meer informatie opgenomen. In het bijgevoegde perspectiefplan zijn de onderdelen die lokaal worden ingevuld geel gearceerd. De overige onderdelen gelden voor alle gemeenten uit de regio en zijn dus in alle gemeenten onderdeel van het perspectiefplan.

Waaruit bestaat het perspectiefplan?

  1. De hulpvraag van gezin of jeugdige: De jeugdige en/of gezin vult dit onderdeel zelf in en wordt, zo nodig, hierbij ondersteunt. Dit onderdeel kan ook gebruikt worden als aanvraag.
  2. De vraagverheldering en bredere (systemische) analyse over alle leefgebieden: Tijdens het gesprek met de jeugdige of gezin en een medewerker van het lokale team / verwijzer komt dit onderdeel tot stand.
  3. De afspraken over acties, rolverdeling en eventuele inzet van specialistische hulp: Dit onderdeel benoemt de ondersteuningsvraag die voor de gecontracteerde jeugdhulporganisatie als het te behalen resultaat telt.

Wie gebruikt het perspectiefplan?

Zowel de jeugdige, gezin, lokale team of verwijzer, en  gecontracteerde jeugdhulporganisatie maken gebruik van het perspectiefplan. Soms zal het perspectiefplan bestaan uit meerdere perspectieven, zoals die van het gezin en het lokale team. Ook is het mogelijk dat het perspectiefplan voor meerdere personen in het gezin leidt tot ondersteuning.

Totstandkoming perspectiefplan

Zowel jeugdhulporganisaties, vertegenwoordigers van lokale teams en het Jeugdplatform hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het format van het perspectiefplan.