logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Vragen over privacy

Hoe wordt er rekening gehouden met de privacy van de cliënten bij het aanleveren van gegevens t.a.v. doelrealisatie via het RAP en TTP?
Om de privacy van de cliënten te borgen worden alle gegevens door een externe Trusted Third Party (TTP) gepseudonimiseerd, waarbij de sleutel bij de TTP blijft. Dit zorgt ervoor dat de gemeente niet de beschikking heeft over de persoonsgegevens. Deze gegevens worden vervolgens via een beveiligde verbinding aan de regio beschikbaar gesteld voor verwerking.

Wie kan de scores die ingevuld worden door cliënten en over de (doorlopen) zorgtrajecten inzien?
De verwerking vindt plaats in een afgeschermde en veilige omgeving waartoe alleen een beperkt aantal medewerkers toegang heeft op basis van hun taakstelling. Nadat de verwerking heeft plaatsgevonden worden de oorspronkelijke gegevens in de aanlevering vanuit de TTP vernietigd.
De output die deze verwerking tot stand brengt, wordt alleen beschikbaar gesteld op een geaggregeerd niveau en alleen voor medewerkers en doeleinden conform de doelbinding waarvoor de regio deze gegevens heeft ontvangen in combinatie met geldende privacy wet- en regelgeving.

Een andere vraag over privacy?
Neem contact op met het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd

Overige vragen

Worden de gegevens uit de CEM+ vragenlijst ook gebruikt voor de levering aan het CBS?
De jeugdhulpaanbieder levert 2x per jaar de CEM+ resultaten bij het CBS aan (alleen de verplichte indicatoren).
Praktikon – de leverancier van het systeem BergOp – kan indien gewenst scores klaarzetten voor de CBS-aanlevering. Hier zijn wel kosten voor de jeugdhulpaanbieder aan verbonden.
Voor meer informatie hierover neem contact op met Praktikon via: info@praktikon.nl. Geef daarbij aan dat het om de CEM+ gaat.

Kunnen spiegelrapportages CBS gebruikt worden voor levering meetresultaten aan gemeenten?
Nee, dat is niet mogelijk.