logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Deze pagina is onderdeel van Sturen op Resultaat.

De regio realiseert hulpmiddelen en processen om resultaatmeting veilig te ondersteunen. Hierbij probeert de regio zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande processen en verplichtingen van de jeugdhulporganisaties. Per meetinstrument een korte uitleg hoe deze tot stand komt / is gekomen:

CEM+ vragenlijst

de geharmoniseerde vragenlijst omvat de gemeentelijke Cliëntervaringsmonitor, de outcome indicatoren cliënttevredenheid en doelrealisatie (kan zonder hulp verder) en een vraag over de aansluiting tussen jeugdhulp en (passend) onderwijs. In 2017 en in het voorjaar van 2018 is de vragenlijst, in samenwerking met jeugdhulpaanbieders jeugdigen en gezinnen ontwikkeld. In de loop van najaar 2018 wordt de vragenlijst beschikbaar gesteld voor jeugdhulpaanbieders in Bergop, zodat zij deze gemakkelijk beschikbaar kunnen stellen aan jeugdigen. Vanaf dan gebruiken de jeugdhulporganisaties de CEM+. Bij de keuze van de enquêtetool worden jeugdhulporganisaties, brancheorganisaties, jeugdigen en gezinnen betrokken. De regiogemeenten hebben Praktikon de opdracht gegund. Praktikon is de leverancier van Bergop en deze neemt met alle jeugdhulpaanbieders contact op om de CEM+ te implementeren. Daarnaast heeft de regiogemeenten de opdracht bij Praktikon als volgt geformuleerd dat er een mogelijkheid is om de CEM+ ook direct te versturen naar het CBS als hier behoefte aan is. Dit zal in de implementatie als individuele keus bij de jeugdhulpaanbieders neergelegd worden. Tot die tijd kunnen jeugdhulporganisaties via downloads de vragenlijst alvast downloaden.

Berichtenverkeer

voor het verzamelen van de uitval gegevens en herhaald beroep wordt gebruik gemaakt van het berichtenverkeer. Hiervoor zijn geen aanvullende hulpmiddelen of acties van de jeugdhulporganisaties benodigd. De regio maakt gebruik van de berichten die jeugdhulporganisaties sturen, conform het Administratieprotocol.

GAS scores

in het Regionaal Administratie Platform (RAP) wordt een module ontwikkeld waarmee jeugdhulporganisaties de GAS scores kunnen aanleveren aan de gemeenten. Naar verwachting is deze module in het najaar van 2018 beschikbaar. Ook wordt in het RAP bekend gemaakt hoe de conversie van eigen meetwaarden kunnen worden omgezet naar GAS.

Resultaten Perspectiefplan

het meetinstrument wordt in de regio met de lokale teams en jeugdhulpaanbieders ontwikkeld.