logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Voor wie geldt de acceptatie en beginselplicht?

De acceptatieplicht geldt voor alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties in segment C. De beginselplicht geldt voor alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties in segment B.

Wat houdt de acceptatieplicht in voor jeugdhulporganisaties in segment C?

In segment C geldt acceptatieplicht. Dit houdt in dat de jeugdhulporganisatie, na een ver- of toewijzing, de verantwoordelijkheid heeft de hulp voor het gezin te starten (zie inkoopdocument, programma van eisen, H7). Indien de gecontracteerde jeugdhulporganisatie in segment C gegronde redenen heeft dat zij niet de juiste hulp kunnen bieden aan een jeugdige, kunnen de stappen worden gevolgd zoals beschreven in de factsheet escalatie (zie ook documentenpagina).

Wat houdt de beginselplicht in voor jeugdhulporganisaties in segment B?

In segment B geldt geen acceptatieplicht, maar een bredere beginselplicht. Dit houdt in dat een jeugdhulporganisatie niet verplicht is om een jeugdige hulp te verlenen als er gegronde redenen zijn dat de organisatie niet de juiste partij is. Een jeugdhulporganisatie heeft wél de beginselplicht om het gezin te begeleiden naar een nieuwe gecontracteerde organisatie. Bijvoorbeeld door het gezin in contact te brengen met het lokale team, de oorspronkelijke verwijzer of een andere gecontracteerde jeugdhulporganisatie.

Wat kan een jeugdhulporganisatie doen als deze bij een casus niet kan voldoen aan de acceptatie- of beginselplicht?

Indien de gecontracteerde jeugdhulporganisatie gegronde redenen heeft dat zij niet de juiste hulp kunnen bieden aan een jeugdige, kunnen de stappen worden gevolgd zoals beschreven in de factsheet escalatie (zie documentenpagina).

Wat wordt er verwacht van gecontracteerde jeugdhulporganisaties wanneer er sprake is van een complexe situatie rondom de jeugdige/gezin?

Met betrekking tot segment B (beginselplicht) gaat de regio er vanuit dat de gecontracteerde jeugdhulporganisaties de verantwoordelijkheid nemen om ook complexe jeugdigen en/of  gezinnen aan te nemen en de juiste hulp te bieden. Zie ook de factsheet escalatieroute.

De acceptatieplicht in segment C is erop gericht dat elke jeugdige, hoe complex ook, jeugdhulp krijgt door een gecontracteerde jeugdhulporganisatie. De regiogemeenten gaan zorgvuldig om met hoofdaannemers over de duiding van de behaalde resultaten bij dergelijke complexe gezinnen. Daarnaast ziet de regio graag dat de sector zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de hulp aan een jeugdige/gezin. Dat betekent in de praktijk dat gecontracteerde jeugdhulporganisaties gezamenlijk dienen te zoeken naar de best passende hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een overlegtafel. Een uitkomst van een dergelijke overlegtafel kan zijn dat in onderlinge afstemming en na akkoord tussen hoofdaannemers kan worden besloten om het complexe gezin over te hevelen naar een andere hoofdaannemer. Uiteraard in samenspraak met het gezin.