logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bekijk hier het administratieprotocol en meer informatie.

Wat staat er in het administratieprotocol en voor wie is dit relevant?

Het administratieprotocol beschrijft hoe de administratieve processen verlopen. Doelstelling van het protocol is om de veertien gemeenten en alle jeugdhulporganisaties zo efficiënt en effectief mogelijk informatie te laten uitwisselen. Dit geldt voor alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders door de regio Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland.

Wat moet een gecontracteerde jeugdhulporganisatie weten van het administratieprotocol?

In het administratieprotocol is het toewijzings- en declaratieproces omschreven, plus welke stappen de jeugdhulporganisatie daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties. Ook staat er informatie in over uitzonderingsgevallen. De afspraken in het administratieprotocol waarborgen de rechtmatigheid en dus financiering van de jeugdhulp. Het is dus van belang dat alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties zich bewust zijn van de afspraken en acties die eruit voort komen.

Is het administratieprotocol generiek voor alle veertien gemeenten?

Ja, het administratieprotocol is generiek voor alle regiogemeenten en gecontracteerde jeugdhulporganisaties.

Hoe kunnen jeugdhulporganisaties omgaan met uitzonderingen?

Uitzonderingen zijn erg specifiek, en worden uitvoerig omschreven in deel B van het administratieprotocol (vanaf pagina 21). Een voorbeeld van een uitzondering is de verhuizing van een jeugdige buiten de regio.

Wat is de rol van de regio en wat valt er onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

De regio heeft administratieve afspraken gemaakt met specialistische jeugdhulporganisaties voor het proces, de gemeenten voeren deze allen op dezelfde manier uit. Concreet betekent dit dat gemeenten de administratieve verwerking van een casus afhandelen. Bij vragen over het regionale administratieprotocol kunt u terecht bij de regio, voor vragen over casussen specifiek neemt u contact op met de backoffice van de betreffende gemeente.

Hoe ontvangt de aanbieder de inhoudelijk relevante informatie bij een zorgtoewijzing?

De administratief relevante informatie wordt via een iJW301 bericht (zorgtoewijzing) aan de aanbieder meegegeven door de backoffice van de betreffende gemeente. Inhoudelijk relevante informatie wordt verzonden via beveiligd e-mailverkeer.

Bestaat er nog een betalingsovereenkomst?

Nee, de regio werkt met vastgestelde tarieven. Op de veelgevraagd pagina tarieven staat meer informatie.

Wordt er nog gebruik gemaakt van beschikkingen?

Dit verschilt per gemeente. Elke gemeente neemt dit op in de lokale verordening jeugdhulp. Deze is terug te lezen op de website van de veertien individuele gemeenten.

Hoe moeten gecontracteerde jeugdhulporganisaties de geleverde jeugdhulp declareren?

De gecontracteerde jeugdhulporganisatie stuurt een factuur naar de lokale gemeente nadat de jeugdhulporganisatie het start-zorgbericht (JW305) heeft verzonden naar de gemeente. De intensiteit van de hulp aan de jeugdige bepaalt hoe wordt gefactureerd:

  • Niet-duurzame intensiteit: in het begin stuurt de organisatie een factuur voor de eerste 70% van het totale tarief dat voor de betreffende SPIC-code staat die in de toewijzing wordt genoemd.
  • Duurzame intensiteit : u stuurt een eerste factuur voor de maandprijs die is vastgesteld bij de desbetreffende SPIC-code. Vervolgens stuurt u elke maand dat u jeugdhulp levert, een factuur voor het maandbedrag. De factuur verstuurt u via het zogenoemde JW303-bericht.

Een uitgebreide toelichting staat opgenomen in hoofdstuk 5: “Betaling van toegewezen zorg” van het administratieprotocol.

Wat is het verschil in declareren tussen hoofd- en onderaannemer?

Een onderaannemer declareert altijd bij de hoofdaannemer. Bekijk voor een uitgebreide toelichting hoofdstuk 5: “Betaling van toegewezen zorg”. De gemeente heeft dus nooit administratief contact met een onderaannemer. Zie ook de pagina veel gevraagd over hoofd- en onderaannemerschap.

Hoe weet de gemeente of er hulp wordt geboden binnen de garantietermijn? Is er nog recht op jeugdhulp in en na de garantietermijn?

Indien de jeugdige binnen vier maanden na de officiële sluiting van de jeugdhulp tóch nog constateert dat de behoefte is teruggekomen, dient de oorspronkelijke hoofdaannemer zijn inzet te vervolgen. Dit gebeurt op basis van de gemaakte inhoudelijke en financiële afspraken. De hoofdaannemer zendt daartoe een apart bericht naar de gemeente, waarin de gecontracteerde jeugdhulporganisatie bevestigt dat het kind opnieuw in hulp is genomen, onder de garantietermijn. Omdat de hulp binnen de garantietermijn valt, is aan deze  hulp  geen financiering gekoppeld. In het administratieprotocol (deel B: uitzonderingen, onderdeel 6.5)  staat een nadere toelichting op detailniveau.

Indien de jeugdige zich meldt na het verstrijken van de garantietermijn, eindigt het eerder gestarte zorgtraject en daarmee het recht op jeugdhulp. De jeugdige heeft een nieuwe verwijzing nodig van een wettelijke verwijzer om weer recht op specialistische jeugdhulp te krijgen.

De intensiteiten duurzaam licht en duurzaam zwaar kennen voorgenoemde periode van vier maanden niet. Een herleving na eerder afsluiten van de intensiteiten duurzaam wordt gezien als nieuwe instroom.

Welke acties kunnen jeugdhulporganisaties ondernomen wanneer de gemeente niet reageert op berichten die jeugdhulporganisaties versturen via het VECOZO berichtenverkeer?

In het Regionaal Administratie Platform (RAP) is zichtbaar of de gemeente een JW bericht heeft verwerkt. Het RAP wordt één keer per week ge-update. Mocht uit het RAP blijken dat de gemeente niet heeft gereageerd op het verzonden bericht, dan kan contact worden opgenomen met de backoffice van de betreffende gemeente. Klik hier voor de contactgegevens van de backoffices van de regiogemeenten.

Als een gemeente de jeugdhulporganisatie niet of laat betaalt, wat kan daar een oorzaak van zijn?

Het kan verschillende oorzaken hebben wanneer een gemeente niet of laat betaalt. Wellicht is er geen geldige toewijzing, geen start-zorg bericht (iJW305) verstuurd of klopt de factuur niet. De backoffice van de betreffende gemeente kan hier uitsluitsel over geven. Klik hier voor de contactgegevens van de backoffices van de regiogemeenten.