logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Wat is een hoofdaannemer?

Wanneer een jeugdige van meerdere jeugdhulporganisaties jeugdhulp krijgt, is één van hen  de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is de coördinerende jeugdhulporganisatie en het vaste aanspreekpunt voor het gezin. De hoofdaannemer neemt en krijgt de verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is om het resultaat voor het gezin te behalen. Dat betekent feitelijk dat de ondersteuning (daar waar het gaat om jeugdhulp) die aan het gezin wordt geleverd, conform de behoefte aan ondersteuning is die vastgelegd is in het perspectiefplan.

De wijze waarop het resultaat wordt behaald is aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is altijd gecontracteerd bij de regio. Indien gewenst kan de hoofdaannemer één/meerdere onderaannemers inschakelen om het gewenste resultaat te bereiken. Deze onderaannemers hoeven dus niet gecontracteerd te zijn bij de veertien regiogemeenten.

Wat is een onderaannemer?

Een onderaannemer is een jeugdhulporganisatie die in opdracht van de gecontracteerde hoofdaannemer jeugdhulp geeft aan een jeugdige.  Dit gebeurt op basis van het door de hoofdaannemer opgestelde behandelplan. De onderaannemer levert een (vastgelegde) bijdrage  aan het behalen van het gewenste resultaat, zoals opgesteld in het perspectiefplan.

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de onderaannemer. Ook betaalt de hoofdaannemer de onderaannemer. De hoofdaannemer legt de afspraken met de onderaannemer vast in een overeenkomst tussen beide partijen (inhoudelijk en financieel). Een voorbeeld van een overeenkomst staat op de documenten en toolkitpagina. Onderaannemers hoeven niet gecontracteerd te zijn bij de veertien regiogemeenten.

Wat is de rolverdeling tussen een hoofd- en onderaannemer?

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de jeugdige/gezin en het behalen van het opgestelde resultaat. Onderaannemers spelen een rol in het behalen van het resultaat voor de jeugdige, wanneer de hoofdaannemer in samenspraak met het gezin besluit om tot die inzet te komen. De hoofdaannemer en onderaannemer leggen voorafgaand hiervan vast welke inhoudelijke en financiële afspraken bij het uitvoeren van de jeugdhulp komen kijken.

Wat moet een hoofdaannemer in ieder geval regelen voordat de jeugdhulp gestart kan worden?

Een hoofdaannemer heeft altijd een geldige toewijzing (iJw301) nodig van de gemeente. In segment C is ook een perspectiefplan nodig dat door het lokale team is geaccordeerd. Een gedetailleerde uitwerking van deze route staat in het administratieprotocol.

Moeten onderaannemers gecontracteerd zijn?

Nee, onderaannemers hoeven niet gecontracteerd te zijn bij de regio. Hoofdaannemers zijn daarentegen wel altijd gecontracteerd.

Heeft de gemeente administratief contact met onderaannemers?

De gemeente heeft geen administratief contact met onderaannemers, dat heeft de hoofdaannemer met de onderaannemer(s). De gemeenten en onderaannemers hebben geen onderling berichtenverkeer en betalingsafspraken. Wel kan inhoudelijke afstemming plaatsvinden met het lokale team. Zie ook de pagina veel gevraagd over administratieprotocol.

Geeft de gemeente eisen mee aan onderaannemers?

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de inzet van hulp. Dit betekent dat de hoofdaannemer de beslisser is in de keuze van een onderaannemer. De keuze voor de onderaannemer dient te vallen binnen de kaders van de Jeugdwet. Lokale teams kunnen wel informeren bij de hoofdaannemer welke onderaannemers veelal worden ingezet.

Hoe gaan hoofdaannemer en onderaannemers financieel met elkaar om?

Hoofdaannemers en onderaannemers maken met elkaar afspraken over de inzet van jeugdhulp. Gemeenten adviseren hoofdaannemers en onderaannemers om hiervoor een contract af te sluiten, waarin inhoudelijke en financiële afspraken worden vastgelegd. De werkwijze tussen beide partijen is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer. De onderaannemer wordt uitbetaald door de hoofdaannemer.

Heeft een gezin invloed op de keuze van de onderaannemer?

De hoofdaannemer bepaalt de keuze van de onderaannemer vanuit zijn professionele inschatting. Deze keuze legt hij voor aan het gezin; gezamenlijk besluiten zij of de onderaannemer wordt ingezet.

Is een Gecertificeerde Instelling een hoofdaannemer?

Nee, de Gecertificeerde Instelling (GI) is geen hoofdaannemer. De GI is wel een verwijzer voor jeugdhulp op basis van een drang of dwangmaatregel, maar biedt nooit zelf jeugdhulp (vastgelegd in de Jeugdwet).

Brengt het hoofdaannemerschap extra kosten met zich mee?

Dat is aannemelijk, aangezien het in bepaalde gevallen gaat om het coördineren van de inhoud van de hulp bij meerdere onderaannemers. In deze coördinatietaak zit een verzwaring  ten opzichte van de huidige opdracht, en daarmee dus ook een kostenaspect. Dit kostenaspect is meegenomen in de tariefbepaling.

Hoe kan de hoofdaannemer de onderaannemer beoordelen op basis van kwaliteit, administratie en financiën? En hoe krijgt de hoofdaannemer zicht op wat er binnen de organisatie van de onderaannemer(s) gebeurt (ook in verband met aansprakelijkheidsrisico)?

Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer om te achterhalen wat er bij de onderaannemer gebeurt. Dat kan bestaan uit het zicht op de kwaliteit die wordt geleverd binnen een casus, tot het zicht op de gezonde bedrijfsvoering van de onderaannemer (continuïteit). Het is een taak van de hoofdaannemer om dit goed in te vullen. Let op: de hoofdaannemer is nooit hoofdelijk aansprakelijk voor de geleverde inzet van de onderaannemer, mits de hoofdaannemer heeft voldaan aan punten die hier boven zijn genoemd (bestaande jurisprudentie).

De regio is zich bewust dat er een langere periode overheen gaat voordat hoofd- en onderaannemers in deze dynamiek volledig effectief met elkaar kunnen werken. Dat geldt specifiek voor de wijze waarop hoofdaannemers de kwaliteit beoordelen van de betreffende onderaannemer (verzamelen van data).