logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Wat is een intakeperiode?

Dit betreft de periode van het moment van toewijzing bij de jeugdhulporganisatie tot en met de start van de uitvoering van het behandelplan.

Waarom is besloten tot een periode van drie weken in segment B en van zes weken in segment C?

  1. De termijnen van drie en zes weken zijn gebaseerd op de Treeknormen. De start van de hulp is daarmee een formeel moment, vastgelegd in de inkoopdocumenten. Dit is ter bescherming van het kind en een prikkel aan de jeugdhulporganisatie om de periode effectief vorm te geven.
  2. Wanneer een jeugdhulporganisatie tijdens de intakeperiode constateert dat de oorspronkelijke inschatting van de segment, profiel en/of intensiteit combinatie niet aansluit bij de behoefte van het kind, heeft de jeugdhulporganisatie voldoende tijd hierop te acteren. Hierbij moeten de jeugdhulporganisaties in segment B de beginselplicht in acht nemen, jeugdhulporganisaties in segment C de acceptatieplicht. Lees meer over de beginsel- en acceptatieplicht.

Hoe wordt de intakeperiode bekostigd?

De intakeperiode van drie weken geldt voor segment B. In  segment C geldt een intakeperiode van zes weken.  Een uitwerking staat in het administratieprotocol (hoofdstuk 4.1 en 6.2.2). Ook is informatie opgenomen over  de bekostiging in geval van wijzigingen na deze drie/zes weken intakeperiode.

Hoe verloopt de route naar specialistische jeugdhulp in het geval van een spoedopname?

Spoedopnames vallen onder het crisisprofiel 11. Een hoofdaannemer neemt contact op met de verwijzer, die overlegt met Veilig Thuis of met de crisisregisseur LVB voor toetsing van de crisisvraag. Met instemming van deze partijen kan de verwijzer een verwijzing voor profiel 11 intensief of perspectief afgeven voor een jeugdhulporganisatie die gecontracteerd is voor profiel 11 (jeugdhulp bieden tijdens crisis). Verantwoording over deze inzet kan in het belang van de jeugdige achteraf worden afgelegd (zoals bijvoorbeeld berichtenverkeer, perspectiefplan). Door middel van controle achteraf ziet de regio toe op een geëigend gebruik van het crisisprofiel (via materiële controle).

Is onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar voor gezinnen?

Ja. Alle gemeenten moeten volgens de wet onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar hebben en organiseren voor gezinnen, specifiek wanneer het gezin daarom vraagt. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende gemeente.

Wanneer en hoe vindt de evaluatie van de ingezette hulp plaats?

De evaluatie van een traject van specialistische jeugdhulp vindt plaats in afstemming met het lokale team. Samen met de hoofdaannemer bepaalt het lokale team  in welke trajecten er behoefte en wenselijkheid is om gezamenlijk te monitoren/te evalueren.

Met name bij segment C-trajecten zal tussentijdse monitoring en evaluatie bij afronding worden georganiseerd, samen met het lokale team, jeugdige/gezin en hoofdaannemer. Dit vanwege de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte en de behoefte om gezamenlijk te bespreken wat de kritische factoren zijn geweest bij het al dan niet behalen van het resultaat en de oorzaken daarvan.