logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Waar staat SPIC voor?

 SPIC staat voor Segment Profiel Intensiteit-Combinatie.

De segmenten geven aan of er sprake is van enkelvoudige ondersteuning (segment B) of meervoudige, hoog specialistische (intramurale) ondersteuning (segment C).

De ondersteuningsprofielen zijn een clustering van noodzakelijke ondersteuning van een jeugdige/gezin en de gewenste resultaten, verfijnd naar de karakteristiek van hulp en ondersteuning. De profielen worden primair gebruikt tussen gemeenten en gecontracteerde jeugdhulporganisaties om duidelijke afspraken te maken over de inzet van jeugdhulp.

Intensiteiten geven de duur en intensiteit van de inzet aan, die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Is stapeling van jeugdhulp mogelijk?

Stapeling van hulp (profielen/intensiteiten) is niet mogelijk, behalve als het profiel 11 betreft (crisissituaties). Ook is het toegestaan om dyslexie hulp in te zetten naast andere specialistische jeugdhulp. Indien het in het belang is van de jeugdige dat er tóch gestapeld wordt, dan zal dit louter ontstaan in combinaties van perspectief/intensief, met een duurzaam traject en alleen (!) na toestemming van een lokaal team.

Welke intensiteiten zijn er?

Intensiteiten geven duiding over de gemiddelde duur en intensiteit van de inzet die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. De intensiteiten zijn gekoppeld aan de profielen. Er zijn vier intensiteiten:

Richtpunt maximale lengte is 12 tot 18 maanden:

  • Perspectief: kortdurende en niet intensieve hulp, met als resultaat om beter te worden, te herstellen, en/of ontwikkelen.
  • Intensief: betreft zware problematiek. Veelal moeilijk behandelbaar maar wel oplosbaar. Een langdurige behandeling met hoge intensiteit is noodzakelijk, met als resultaat om beter te worden, te herstellen, en/of ontwikkelen.

Richtpunt minimale lengte langer dan 12 tot 18 maanden:

  • Duurzaam licht: de jeugdhulp kan (levens)lang duren, onzelfstandige groep, niet vaak hulp nodig, met als resultaat: stabiliseren. Beter worden of herstellen is geen optie.
  • Duurzaam zwaar: betreft zware problematiek. Er is veel en vaak hulp nodig, soms zelfs de hele dag. Met als resultaat om te stabiliseren, beter worden of herstellen is niet mogelijk.

Waarom zijn de intensiteiten toegevoegd aan de profielen?

De intensiteiten zijn toegevoegd aan de profielen om verwijzers en gecontracteerde jeugdhulporganisaties een nauwkeurige inschatting te laten maken van de benodigde inzet en middelen om het gewenste resultaat te behalen. De intensiteit is daarmee een inschatting van ‘de afstand tot het resultaat’. Hier is een onderscheid gemaakt tussen intensiteit gericht op ontwikkeling (genoemd perspectief en intensief) en intensiteit gericht op duurzame ondersteuning (licht en zwaar).

Hoe komt een hulpverlener tot een inschatting van een intensiteit?

De inschatting  welke intensiteit past bij een jeugdige, leren verwijzers en jeugdhulporganisaties door oefening. Allereerst is een inschatting nodig of het kind zich kan richten op ontwikkeling, of dat er sprake is van een chronische, langdurige ondersteuningsbehoefte. De intensiteit ‘perspectief/intensief’ neemt gemiddeld circa 12-18 maanden in beslag; de duurzame intensiteiten zijn meerjarig en duren ten minste 18 maanden. De regio heeft bewust voor gekozen om geen concreet tijdpad aan deze inschatting te hangen, ‘doen wat nodig is’ staat namelijk centraal.

Geeft de gemandateerde verwijzer een code voor segment, profiel en intensiteit – de SPIC- code – mee bij de toewijzing aan een gecontracteerde jeugdhulporganisatie?

Ja. Het segment en profiel wordt door de verwijzer vastgesteld. Over de intensiteit geeft de verwijzer in beide segmenten een zwaarwegend advies. De jeugdhulporganisatie bepaalt vervolgens op inhoudelijke gronden de intensiteit. In segment B kan een jeugdhulporganisatie zonder tussenkomst van het lokale team de intensiteit wijzigen. Als een jeugdhulporganisatie in segment C de meegegeven intensiteit wilt veranderen,  is altijd toestemming nodig van het lokale team.

Bij twijfel over de juiste SPIC kan de verwijzer contact opnemen met een gecontracteerde jeugdhulporganisatie om te overleggen. In het geval dat een medisch specialist verwijst, kan het voorkomen dat er wordt verwezen zonder dat er een SPIC is bepaald. Het gezin meldt zich bij een jeugdhulporganisatie, die op dat moment een verzoek om toewijzing (iJW-315 bericht) stuurt met een SPIC-code.

Een gedetailleerde uitwerking van deze route staat in het administratieprotocol. Het overzicht van de codes per SPIC staan in het Regionaal Administratie Platform en in het document ‘Productcodes per SPIC’ op de SPIC pagina.

Kan een profiel/intensiteit gewijzigd worden en hoe gaat dat in z’n werk?

Ja, de profiel/intensiteit gekoppeld aan de jeugdige kan (bij hoge uitzondering) aangepast worden. De wisseling tussen intensiteiten is alleen in segment B toegestaan zonder tussenkomst van het lokale team. Voor de overige wisselingen is altijd toestemming van het lokale team vereist. Mocht zo’n situatie zich voordoen, staat in het administratieprotocol (deel 2) meer informatie over de administratieve afhandeling hiervan.

Hoe te handelen als er discussie ontstaat over de definitieve combinatie van SPI?

Soms kunnen  de verwijzer en jeugdhulporganisatie niet in gezamenlijkheid een besluit nemen over de benodigde jeugdhulp (in segment, profiel en benodigde intensiteit). Omdat het belangrijk is dat een jeugdige zo snel mogelijk de jeugdhulp ontvangt die hij/zij nodig heeft, is het belangrijk dat de partijen er zo snel mogelijk uitkomen. In de factsheet escalatie is toegelicht welke stappen de verwijzer en jeugdhulporganisatie doorlopen om er zo snel mogelijk uit te komen. Op de pagina documenten en toolkit staat de laatste versie van de escalatieroute opgenomen.