logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Het perspectiefplan en informatie over het plan staat hier.

Wat is het perspectiefplan?

Het perspectiefplan beschrijft wat een gezin nodig heeft om op een volwaardige manier deel uit te kunnen maken van de samenleving. Hierin wordt  de ondersteuningsbehoefte van het gezin en de gewenste resultaten beschreven. Het plan gaat over het hele gezin en alle (relevante) leefgebieden. Per gezinslid wordt de hulpvraag en ondersteuning inzichtelijk gemaakt.

Het gezin formuleert in dit plan welke (globale) resultaten zij willen bereiken op al deze leefgebieden. Indien gewenst kan het gezin tijdens het opstellen van het perspectiefplan ondersteunt worden door het lokale team. Wanneer de aanvraag voor jeugdhulp via het lokale team loopt, zal het team een “vastgestelde/ondertekende versie van het perspectiefplan” bewaren.

Wie horen er bij het gezin?

Wie er bij het gezin hoort is een professionele afweging die de verwijzer moet maken.

Waar wordt het perspectiefplan voor gebruikt?

Het perspectiefplan dient als basis voor het inschatten van wat nodig is aan ondersteuning en hulp binnen een gezin. In het plan komen alle levensgebieden aan bod, zodat zowel de jeugdige/gezin als de verwijzer een integraal beeld krijgt van de ondersteuningsbehoefte. Vervolgens wordt het plan  gebruikt om de behoefte te vertalen naar de juiste (integrale) ondersteuningsvorm. Daarmee is het gebruik van het perspectiefplan (a) een integrale analyse en (b) een toeleiding naar de juiste ondersteuning. Alleen als het gezin op deze integrale wijze haar ondersteuningsbehoefte formuleert, kan een duurzaam resultaat worden bereikt.

Door wie wordt het perspectiefplan gebruikt?

Het perspectiefplan wordt idealiter door alle gezinnen gebruikt die een ondersteuningsbehoefte hebben. Indien gewenst, worden gezinnen ondersteund bij het opstellen van het plan door het lokale team. In segment C is het gebruik van een perspectiefplan plus een akkoord van het lokale team verplicht.

Wie stelt het perspectiefplan op?

In principe stelt het gezin dit zelf op, omdat het perspectiefplan van het gezin/jeugdige zelf is. Indien nodig wordt dit opgesteld met ondersteuning van het lokale team.

Van wie is het perspectiefplan?

Het perspectiefplan is eigendom van de jeugdige/gezin. Wanneer het lokale team betrokken wordt bij het opstellen van het perspectiefplan, of de jeugdige is verwezen naar segment C, legt het lokale team een kopie van het perspectiefplan vast in het eigen dossier. Dit omdat het plan tegelijk ook de formele grondslag is voor de inzet van specialistische jeugdhulp. Zie ook het antwoord op de vraag: “Mag het perspectiefplan door de gemeente en/of het lokale team worden opgeslagen?”

Is het perspectiefplan één plan voor het hele gezin of heeft het betrekking op de individuele gezinsleden?

Het perspectiefplan bestaat uit een algemeen gezinsdeel. Hieronder hangt per jeugdige een eigen onderdeel met hierin de inhoudelijk informatie. Dit laatste is op individueel niveau.

Wanneer moet een gezin een perspectiefplan hebben?

De insteek is dat alle gezinnen een perspectiefplan hebben voordat een specialistische jeugdhulporganisatie inzet pleegt. Daarbovenop gelden een aantal aanscherpingen. Een gezin in Segment C moet altijd een perspectiefplan hebben, zodat de verwijzer en jeugdhulporganisatie een compleet beeld hebben van de ondersteuningsbehoefte op alle leefgebieden. Uitzondering hierop is in geval van crisis (profiel 11). Daarnaast is een accordering van het perspectiefplan door het lokale team verplicht in segment C. Bij jeugdhulp in segment B wordt het perspectiefplan aangeraden, maar is het niet verplicht.

Waarom worden jeugdhulporganisaties niet betrokken bij het opstellen van het perspectiefplan?

Jeugdhulporganisaties worden niet betrokken bij het opstellen van het perspectiefplan omdat dat plan vooral bedoeld is om de brede ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen (voor het hele gezin)Pas daarna wordt bepaald of het lokale team zelf de behoefte kan vervullen, en zo niet, welke SPIC en gecontracteerde jeugdhulporganisatie past bij de gewenste doelen en resultaten. Overigens kan een verwijzer uiteraard zelf de professionele afweging maken om een jeugdhulporganisatie wel te betrekken bij het opstellen van het perspectiefplan, als men dat gewenst acht.

Mag het perspectiefplan door het lokale team en/of de gemeente worden opgeslagen?

Ja en nee.

Ja, het lokale team van een gemeente mag het perspectiefplan opslaan. Tijdens de intake door het lokale team, wordt met het gezin besproken dat de weergave van het gesprek wordt vastgelegd. Wanneer het gezin dit niet wil, zal het lokale team een eigen weergave van het gesprek opslaan, waarin de kern staat verwoord en op basis waarvan de inzet van jeugdhulp wordt bepaald. Het lokale team is verplicht dit op te slaan in de eigen administratie in verband met reproduceerbaarheid en rechtmatigheid van de inzet van jeugdhulp voor een accountant (en rechter, indien het tot een bezwaar/beroep zou komen).

Nee, op het lokale team na krijgt de gemeente het perspectiefplan niet te zien. Deze slaat het perspectiefplan dus ook niet op.

Met wie mag het lokale team de inhoud van het perspectiefplan delen?

Het lokale team mag de inhoud van het perspectiefplan delen met de hoofdaannemer, op voorwaarde dat dit plan relevante informatie bevat voor de uitvoering van de jeugdhulp. Dat is een toets op de privacywetgeving (o.a. doelbinding, proportionaliteit). Het delen van deze relevante informatie vindt uitsluitend plaats via beveiligd emailverkeer van het lokale team, wanneer het gekoppeld is aan de inhoudelijke toewijzing van de jeugdhulp.

Hoe gaan de verschillende gemeenten van de regio om met het perspectiefplan?

Het perspectiefplan kent regionaal verplichte onderdelen. De overige delen zijn door de lokale gemeenten zelf verder vormgegeven.

Wanneer is het perspectiefplan afgerond?

Zodra de inzet van (specialistische) jeugdhulp is afgerond, kan het gedeelte van het perspectiefplan dat gaat over de inzet van jeugdhulp worden afgesloten. Let op: soms staan er in het perspectiefplan ook onderdelen uit de leefwereld van het gezin op andere gebieden (bijvoorbeeld werk en inkomen, wmo, wonen, etc.) die na het afsluiten van de jeugdhulp niet afgerond zijn.

Wanneer wordt het perspectiefplan opnieuw ingevuld/samengesteld?

Het perspectiefplan kan ten alle tijden opnieuw worden aangepast door het gezin, al dan niet in samenspraak met het lokale team. Bij wijzigingen die leiden tot een vernieuwde of andere jeugdhulp-ondersteuningsbehoefte waar een akkoord van het lokale team voor nodig is, dient dit uiteraard met het lokale team te worden besproken.

Wat zijn de uitgangspunten voor jeugdhulporganisaties die bij het perspectiefplan relevant zijn?

Ter aanvulling op het perspectiefplan zijn 11 uitgangspunten geformuleerd. Zoals de  inzichtelijkheid van het perspectiefplan voor het gezin, en dat het een dynamisch document betreft. Bekijk alle uitgangspunten op de pagina Perspectiefplan.

Welke kanttekeningen zijn relevant bij het perspectiefplan?

Bij het perspectiefplan zijn twee kanttekeningen relevant;

  1. Bij de vastlegging van de informatie uit het Perspectiefplan is privacy een belangrijk issue. Het dossier moet zodanig worden opgesteld en vastgelegd dat informatie van individuele gezinsleden niet zo maar gedeeld wordt met jeugdhulporganisaties of andere gezinsleden. Dit vraagt om nadere uitwerking door privacy deskundigen en informatiemanagers.
  2. In de vraagverheldering kan sprake zijn van meerdere en tegenstrijdige meningen. Zorgvuldige registratie en het behouden van de wensen van de jeugdige/gezin is dan van belang, net als de beoordeling door de medewerker van het lokale team. Dit stelt eisen aan de instrumenten maar ook aan de vaardigheden van het lokale team.

Hoe verloopt het proces rondom het perspectiefplan bij segment C en wie is waarvoor verantwoordelijk?

Bij een verwijzing in segment C van een andere verwijzer dan het lokale team zonder een (goedgekeurd) perspectiefplan, is de  gecontracteerde jeugdhulporganisatie ervoor verantwoordelijk dat het gezin contact opneemt met het lokale team. De drie partijen stemmen samen af, zodat er uiteindelijk een perspectiefplan ligt dat door het lokale team is goedgekeurd.

Deze route zorgt ervoor dat het lokale team met het gezin kijkt of alle relevante elementen uit de leefwereld van het gezin zijn meegenomen tijdens de formulering van de ondersteuningsbehoefte. In het geval van een complexe hulpvraag (segment C) is dit noodzakelijk om de jeugdhulp zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de jeugdige en het gezin.

Wie stelt het perspectiefplan op bij overplaatsing vanuit een ziekenhuis naar een jeugdhulporganisatie?

In segment B is een perspectiefplan niet verplicht. Dit houdt in dat er bij overplaatsing vanuit een ziekenhuis naar jeugdhulporganisatie geen perspectiefplan noodzakelijk is. Oftewel; de jeugdhulporganisatie kan, na het ontvangen van de toewijzing van de gemeente, starten met de jeugdhulp mits er nog geen andere SPIC is toegewezen aan jeugdige.

In segment C is de aanwezigheid van een perspectiefplan wel verplicht. Wanneer een jeugdhulporganisatie de verwijzing vanuit het ziekenhuis van een jeugdige krijgt in segment C, is het de verantwoordelijkheid van de jeugdhulporganisatie om te zorgen dat er een perspectiefplan komt. Zie ook de vraag ‘Hoe verloopt het proces rondom het perspectiefplan bij segment C en wie is waarvoor verantwoordelijk?’.

In het vrijwillig kader heeft JBRA niet bij alle gemeenten het mandaat om te verwijzen en moet het lokaal team het perspectiefplan ondertekenen bij een verwijzing segment C. Hoe zit dit in het dwangkader?

In het dwangkader is de Gecertificeerde Instelling (GI) de verwijzer. Het gezinsplan van de GI bevat dezelfde onderdelen als het perspectiefplan. Dit geldt dan als het perspectiefplan. Het akkoord van de GI op het gezinsplan geldt als akkoord op het perspectiefplan.