logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Bekijk het document Ondersteuningsprofielen op de SPIC pagina voor uitgebreide informatie per profiel.

Waar staat SPIC voor?

SPIC staat voor Segment Profiel Intensiteit-Combinatie.

De segmenten geven aan of er sprake is van enkelvoudige ondersteuning (segment B) of meervoudige, hoog specialistische (intramurale) ondersteuning (segment C).

De ondersteuningsprofielen zijn een clustering van noodzakelijke ondersteuning van een jeugdige/gezin en de gewenste resultaten, verfijnd naar de karakteristiek van hulp en ondersteuning. De profielen worden primair gebruikt tussen gemeenten en gecontracteerde jeugdhulporganisaties om duidelijke afspraken te maken over de inzet van jeugdhulp.

Intensiteiten geven de duur en intensiteit van de inzet aan, die nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.

Wat zijn profielen en waar staan ze voor?

Profielen categoriseren de hulpvraag van de jeugdige/gezin en wordt gebruikt door de verwijzer en de jeugdhulporganisatie. Er zijn 11 profielen:

 • Profiel 1 Jeugdige met psychosociale problemen en problematische relaties tussen ouders.
 • Profiel 2 Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeden.
 • Profiel 3 Jeugdige met ouders met een ziekte of beperking.
 • Profiel 4 Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of psychiatrische problemen met ouders met psychi(atri)sche problemen.
 • Profiel 5 Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kind factoren (psychiatrisch en/of somatisch).
 • Profiel 6 Jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen binnen multi problem gezinnen.
 • Profiel 7 Jeugdigen met een beneden gemiddelde intelligentie.
 • Profiel 8 Jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie.
 • Profiel 9 Jeugdige met een lichamelijke beperking en nietaangeboren hersenletsel.
 • Profiel 10 Jonge kinderen van 0-6 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke ouder/kind interventies behoeven.
 • Profiel 11 Jeugdige en gezin die in een crisissituatie terecht zijn gekomen.

Geldt het profiel voor het gezin of voor de jeugdige?

De profielinschatting geldt per jeugdige. Een verwijzing voor een jeugdige naar specialistische jeugdhulp is op individueel niveau en leidt tot een individueel behandelplan (op basis van de profiel / intensiteit combinatie).

Hoe komt een hulpverlener tot een inschatting van een profiel?

De verwijzer vertaalt de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en het gezin in een profiel. De profielinschatting geldt per kind, maar is natuurlijk niet los te zien van de vraag van het gezin. Zie ook de vraag; geldt het profiel voor het gezin of de jeugdige?

Waarom zijn de intensiteiten toegevoegd aan de profielen?

De intensiteiten zijn toegevoegd aan de profielen om verwijzers en gecontracteerde jeugdhulporganisaties een nauwkeurige inschatting te laten maken van de benodigde inzet en middelen om het gewenste resultaat te behalen. De intensiteit is daarmee een inschatting van ‘de afstand tot het resultaat’. Hier is een onderscheid gemaakt tussen intensiteit gericht op ontwikkeling (genoemd perspectief en intensief) en intensiteit gericht op duurzame ondersteuning (licht en zwaar).

Geeft de gemandateerde verwijzer een code voor segment, profiel en intensiteit – de SPIC-code – mee bij de toewijzing aan een gecontracteerde jeugdhulporganisatie?

Ja. Het segment en profiel wordt door de verwijzer vastgesteld. Over de intensiteit geeft de verwijzer in beide segmenten een zwaarwegend advies. De jeugdhulporganisatie bepaalt vervolgens op inhoudelijke gronden de intensiteit. In segment B kan een jeugdhulporganisatie zonder tussenkomst van het lokale team de intensiteit wijzigen. Als een jeugdhulporganisatie in segment C de meegegeven intensiteit wilt veranderen,  is altijd toestemming nodig van het lokale team.

Bij twijfel over de juiste SPIC kan de verwijzer contact opnemen met een gecontracteerde jeugdhulporganisatie om te overleggen. In het geval dat een medisch specialist verwijst, kan het voorkomen dat er wordt verwezen zonder dat er een SPIC is bepaald. Het gezin meldt zich bij een jeugdhulporganisatie, die op dat moment een verzoek om toewijzing (iJW-315 bericht) stuurt met een SPIC-code.

Een gedetailleerde uitwerking van deze route staat in het administratieprotocol. Het overzicht van de codes per SPIC staan in het Regionaal Administratie Platform en in het document ‘Productcodes per SPIC’ op de SPIC pagina.

Kan een profiel/intensiteit gewijzigd worden?

Ja, de profiel/intensiteit gekoppeld aan de jeugdige kan (bij hoge uitzondering) aangepast worden. De wisseling tussen intensiteiten is alleen in segment B toegestaan zonder tussenkomst van het lokale team. Voor de overige wisselingen is altijd toestemming van het lokale team vereist. Mocht zo’n situatie zich voordoen, staat in het administratieprotocol (deel 2) meer informatie over de administratieve afhandeling hiervan.

Hoe te handelen als er discussie ontstaat over de definitieve combinatie van SPIC?

Soms kunnen de verwijzer en jeugdhulporganisatie niet in gezamenlijkheid een besluit nemen over de benodigde jeugdhulp (in segment, profiel en benodigde intensiteit). Omdat het belangrijk is dat een jeugdige zo snel mogelijk de jeugdhulp ontvangt die hij/zij nodig heeft, is het belangrijk dat de partijen er zo snel mogelijk uitkomen. In de factsheet escalatie is toegelicht welke stappen de verwijzer en jeugdhulporganisatie doorlopen om er zo snel mogelijk uit te komen. Op de pagina documenten en toolkit staat de laatste versie van de escalatieroute opgenomen.

Voor het wijzigen van het profiel is toestemming van het lokale team nodig. Hoe gaat dit in zijn werk als het lokale team de jeugdige niet kent?

Het lokale team bepaalt in overleg met de hoofdaannemer hoe de herdefiniëring van het segment, profiel en/of intensiteit eruit moet komen te zien en wat daarvoor nodig is. Een lokaal team kan samen met de hoofdaannemer besluiten om dit eenvoudig en ‘automatisch’ te doen (pro forma akkoord). Wanneer er sprake is van zwaarder wegende factoren, wordt bij voorkeur het lokale teams alsnog betrokken bij de casus. De hoofdaannemer neemt daartoe het initiatief.

Is stapeling van jeugdhulp mogelijk?

Ja, stapeling van hulp (profielen/intensiteiten) in segment B is mogelijk. Stapeling vindt plaats in hetzelfde profiel, op basis van de initiële SPIC (ingangsdatum vanaf 1 januari 2019) en bij dezelfde aanbieder.

Voorwaarden zijn:

 •  contact met het lokale team om inhoudelijk af stemmen
 •  lokaal team levert het format ‘aanvraagformulier’ stapeling SPIC aan de aanbieder
 •  een geaccordeerd perspectiefplan