logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Wat wordt bedoeld met regisseur?

De regio heeft als visie dat het gezin altijd zelf de regie heeft over de inzet van jeugdhulpverlening. Dat is echter niet in alle gevallen mogelijk om volledig zelf te organiseren, wat de omstandigheden ook mogen zijn. Daarom heeft de regio een instrument ontwikkeld dat gezinnen hierbij kan ondersteunen: de lokale teams. De lokale teams hebben de expertise georganiseerd om regie te voeren naast het gezin richting alle andere vormen van hulpverlening. Alle lokale teams hebben een gezamenlijke ondergrens over wat zij verstaan onder het begrip regisseur. Het kan ook voorkomen dat andere verwijzers, zoals een arts of de GI, een vorm van regie op zich nemen.

Er bestaat soms verwarring over het begrip regisseur wanneer een hoofdaannemer wordt ingezet vanuit de specialistische jeugdhulp. De hoofdaannemer is verantwoordelijk om de doelen binnen de specialistische jeugdhulp te behalen – daar voert de hoofdaannemer dus feitelijk de ‘regie’ over. De hoofdaannemer krijgt daar ook de opdracht toe van de verwijzer. Regie geldt in een dergelijk geval specifiek wanneer sprake is van de inzet van onderaannemers.

In de praktijk komt het er op neer dat lokale teams, de hoofdaannemer en het gezin duidelijke afspraken maken over dit regievraagstuk en wie op welk moment welke regie voert.

Wat houdt de rol van regisseur in?

In de praktijk betekent regie het overzicht bewaren, net als sturen op de gewenste resultaten en wie er op welk moment een bijdrage aanlevert om die te behalen.

De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het behalen van de specialistische hulpverleningsdoelen met het gezin, en is ook beroepsaansprakelijk zonder de regie te hebben. Hoe werkt dit juridisch gezien?

De hoofdaannemer heeft de verantwoordelijkheid en regie over de inzet van de specialistische jeugdhulp. Onderdeel van die verantwoordelijkheid is het afstemmen met bijvoorbeeld het onderwijs wanneer dat in het belang is van de effectiviteit van het specialistische jeugdhulp traject. De gecontracteerde jeugdhulporganisatie (hoofdaannemer) draagt alleen verantwoordelijkheid voor zijn eigen inzet en het moment van afstemming, maar nooit voor de professionele inzet van een andere partij zoals het onderwijs. De hoofdaannemer draagt wel verantwoordelijkheid voor de inschatting om een onderaannemer in te schakelen. Echter, ook hier geldt – gebaseerd op bestaande jurisprudentie – dat de hoofdaannemer alleen verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het formuleren van de opdracht en het monitoren daarvan, maar nooit voor de professionele inzet van de onderaannemer zelf. Zie ook de vragen over het hoofd- en onderaannemerschap.

Juist bij ingewikkelde casussen lopen jeugdhulporganisaties tegen het regisseursvraagstuk aan, bijvoorbeeld als het gezin/de jeugdige niet wil dat de jeugdhulporganisatie met de regisseur uit het lokale team gaat praten. Hoe zit het met de privacy?

Als de gecontracteerde jeugdhulporganisatie bijvoorbeeld bepaalde informatie met het onderwijs wil delen, wordt dat altijd eerst aan het gezin voorgelegd, want daar ligt de verantwoordelijkheid. Privacy aspecten rondom het delen van informatie moeten dus met eenzelfde mate van zorgvuldigheid plaatsvinden. Uitzonderingen zijn situaties waarbij de veiligheid van de jeugdige in het gedrang komt/is gekomen. Dan is de professional verantwoordelijk om los van de toestemming van het gezin afstemming te zoeken met andere partijen rondom de jeugdige, zoals in lijn met de wetgeving.