logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Heeft een jeugdhulporganisatie een verwerkersovereenkomst nodig met de gemeente/regio?

Nee, een jeugdhulporganisatie en gemeente/regio hoeven samen geen verwerkersovereenkomst af te sluiten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dit niet.

Hebben jeugdhulporganisaties onderling een verwerkersovereenkomst nodig?

Nee, dit is niet noodzakelijk. In dit geval is er namelijk geen sprake van uitbesteding van de verwerking, noch de verantwoordelijkheid daarvoor. Wanneer een verantwoordelijkheid van uitbesteding wordt gegund aan een partij in de jeugdhulp-keten, is er namelijk sprake van (mede)verantwoordelijkheid voor uitvoering van het werk. Daarmee is er voor alle partijen eigen verantwoordelijkheid voor voldoende zorgvuldige verwerking. Uiteraard binnen het wettelijk kader.

Voor het uitwisselen van noodzakelijke informatie tussen partijen binnen deze keten, waaronder persoonsgegevens, is het wel van belang goede afspraken te maken en gezamenlijk (transparant) vast te leggen. Zo zijn de betrokkenen (jeugdhulporganisaties, verwijzers, gemeenten én het gezin) ervan verzekerd dat er zorgvuldig met gegevens wordt omgesprongen.

Een aandachtspunt hierbij is het transparant maken welke gegevens waarom en hoe onderling gedeeld worden. In generiek opzicht, maar waar nodig ook bij incidentele uitwisseling tussen partners. Dit is een eis in de AVG.

Wanneer is een verwerkersovereenkomst wel noodzakelijk?

Een verwerkersovereenkomst is nodig wanneer een verantwoordelijke de verantwoordelijkheid voor het verwerken van persoonsgegevens overdraagt aan een derde partij. Bijvoorbeeld door de administratie uit te besteden. In dat geval moet een jeugdhulporganisatie met deze specifieke organisatie  een verwerkersovereenkomst afsluiten. Let hierbij vooral op de leverancier van geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.