logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

De Transformatie Jeugd streeft er naar om kinderen gezond, veilig en zo thuis mogelijk op te laten groeien. Een ambitie die vraagt om een andere manier van werken. Om deze ambitie te verwezenlijken, ontwikkelen we nieuwe werkwijzen en starten we verschillende projecten die bijdragen aan een verbetering van het dagelijks leven van het kind, de jongere en de ouders.

Vanuit het programma Transformatie is de website jijvoordejeugd.nl gestart. Hierop vind je geactualiseerde informatie, nieuws en activiteiten. Neem een kijkje.

Samen met opvoeders en jeugd transformeren

Alleen samen met jeugdigen en opvoeders kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Ervaringsdeskundige opvoeders en jeugdigen formuleerden daarom wat voor hen belangrijke principes zijn voor goede jeugdhulp. Deze vormen de ruggengraat van de jeugdhulp. De leidende principes vind je hier, en handvatten om ermee aan de slag te gaan (en tips van onder meer jongeren zelf) vind je in de Schatkist.

Aanleiding

Sinds de decentralisatie – 1 januari 2015 – zijn er grote stappen gezet door de gemeenten in de regio Amsterdam – Amstelland en de jeugdhulpaanbieders om de nieuwe Jeugdwet door te voeren. De transformatie – het inhoudelijke veranderproces dat met de Jeugdwet meekwam – nog een flinke stap verder te brengen. Dat brengt uitdagingen met zich mee.

  1. We willen kinderen sneller en beter ondersteunen en beschermen zodat er meer kinderen zo thuis mogelijk opgroeien en het beroep op de (specialistische) jeugdhulp verminderd.
  2. Ondersteuning aan gezinnen organiseren die dichtbij, op maat, integraal en (matched care) is, samen met onder andere de volwassen-GGZ. Op een zodanige wijze dat de veerkracht van het gezin en de gezinsleden versterkt wordt, het hele gezinsfunctioneren verbetert en de veiligheid hersteld wordt.
  3. Leren en veranderen – samen met professionals en met ouderen en kinderen – op een zodanige wijze dat er structureel anders gewerkt wordt en we blijven ontwikkelen en innoveren.
  4. De aanwezige kennis over wat werkt en de goede voorbeelden vertalen en implementeren in de praktijk.

Leren vanuit de praktijk

Samen leren staat centraal binnen het programma. Met elkaar willen we onderzoeken op welke thema’s en initiatieven geïnvesteerd kan worden. Dat houdt in dat we kennis, ervaringen en resultaten actief ophalen en met elkaar delen. Ofwel, actieleren: leren vanuit de praktijk door ‘t te doen, te ervaren en systematisch te reflecteren.

Doelen

Er zijn vier doelen geformuleerd en er zijn negen projecten gestart die bijdragen aan het realiseren van de ambitie “Kinderen groeien, gezond, veilig én zo thuis mogelijk op”.

Doel 1 – Meer kinderen zijn sneller en beter ondersteund en beschermd
Veiligheid van kinderen gaat boven alles. Het is van groot belang dat de veiligheid of het risico op onveiligheid snel gesignaleerd wordt om effectief, snel en duurzaam veiligheid en ondersteuning te realiseren in gezinnen. Daarvoor is een nieuwe werkwijze nodig die de huidige – te lange en in keten georganiseerde – werkwijze vervangt.
Doel 2 – Minder uithuisplaatsingen en zo ‘thuis’ mogelijk opgroeien
Kinderen horen ‘zo thuis’ mogelijk op te groeien, bij voorkeur bij eigen ouders. Met veiligheid van het kind als ondergrens. Een uithuisplaatsing levert een extra trauma op voor kinderen, zeker als het een plek betreft waar de duur onzeker is zoals bij crisisopvang of tijdelijk verblijf het geval is.
Doel 3 – Ouders voelen zich ondersteund
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Toch is die verantwoordelijkheid niet voor iedereen altijd even vanzelfsprekend. Voor ouders die te maken hebben met meerdere problemen tegelijkertijd zoals schulden, werkloosheid of psychische problemen kan het opvoeden van kinderen een zware belasting zijn. Het programma richt zich met name op deze groep ouders.
Doel 4 – Professionals voelen zich voldoende geschoold, toegerust en bekwaam

Naast alle ambities en initiatieven, zetten we in op het vergroten van het vakmanschap van alle professionals. Het signaleren van risico’s op onveiligheid, het integraal kijken en handelen, signaleren van ouderproblematiek, handelen bij crisis, maar ook het meer met ouders, jongeren en kinderen werken en beslissen vraagt specifieke expertise en vaardigheden van professionals. Het is van belang daarin te investeren.

Daarnaast is behoud van professionals en zorgen dat iedereen op de juiste plek zit, is van groot belang. Het werk is zwaar en de omstandigheden zijn niet altijd optimaal waardoor de uitstroom van professionals groot is. Dit vraagt om verbeteren van de arbeidsmarkt, het goed matchen van professionals met organisaties en het gezamenlijk opleiden en coachen van professionals.

Regionale samenwerking

Om de transformatie vorm en daadkracht te geven, hebben 14 gemeenten de handen ineen geslagen. Het programma is een initiatief van de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland. En op verschillende onderdelen wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Zaanstreek Waterland.

Het programmateam bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, een programmamanager, projectleiders en een project assistent. De projectleiders van de negen projecten worden zoveel mogelijk geleverd door betrokken organisaties.

Er is een klankbordgroep die de projecten ondersteunt, de transformatie ‘bewaakt’ en leren en ontwikkelen binnen en buiten het programma stimuleert en vorm geeft.