logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Simone Korsman

Simone Korsman is één van de gezinsmaatschappelijk werkers van de pilot Bijvend Veilig, een project van het programma Transformatie Jeugd. Half juni startte zij in een team met zes collega’s vanuit de jeugdzorgaanbieders: samen DOEN, Veilig thuis, Jeugdbescherming, de Blijf Groep, De William Schrikker Stichting en de Raad voor de Kinderbescherming.

Hoe zijn jullie van start gegaan?
De eerste vier weken hebben we intensief een flink aantal afgesloten dossiers van elkaars organisaties geanalyseerd, om een goed inzicht te krijgen in elkaars werk en overlappende onderdelen te achterhalen. Sinds september begeleiden we per tweetal vier gezinnen. Dat worden er later meer, maar in deze fase richten we onze aandacht vooral op het verkennen van een nieuwe werkwijze.

Wat is er nieuw aan de werkwijze van Blijvend Veilig?
In deze pilot willen we zo goed mogelijk aan sluiten bij het gezin. De focus ligt in allereerst op veiligheid. Je kunt iemand met problemen immers pas echt verder helpen als zijn of haar veiligheid is gewaarborgd. Ons motto is: ‘Ieder gezinslid blijvend veilig’. Samen met de betrokkenen kijken we hoe we dat het beste organiseren. Soms lukt dat niet binnen het gezin, maar we hebben nu alle kennis van de hele keten in één team verzameld en daardoor kunnen we snel tot een goede oplossing te komen. Het is een groot voordeel dat we gebruik kunnen maken van elkaars bevoegdheden.
Een positief effect is dat het gezin steeds dezelfde hulpverlener houdt, of er nu een maatregel moet komen of niet. Bovendien spreken wij altijd de kinderen, ongeacht of ouders daar terughoudend in zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld tussen vader en één van de zoons, dan vinden wij het belangrijk om ook met de andere kinderen te praten.

Wat is er voor jou veranderd in je werk?
De doelgroep is voor mij veranderd, ik ben nu eerder in het proces betrokken dan vanuit Samen DOEN. Ik werk nog steeds met de cliënt, maar voor ons als team van Blijvend Veilig ligt de focus op het ontwikkelen van een nieuw werkproces. We bepalen wat we belangrijk vinden en zoeken wat goed is en prettig werkt. Bij het format voor de rapportage zijn we helemaal blanco begonnen en hebben we de goede elementen uit elkaars werkwijze eruit gepikt. Een voorbeeld is de tijdlijn die de Raad voor de Kinderbescherming gebruikt om aan te geven wat een gezin heeft meegemaakt in de afgelopen jaren hulpverlening. En Samen Doen bijvoorbeeld, heeft veel vrijheid in de frequentie van huisbezoeken. Alles wat we goed vinden, nemen we op in onze manier van werken.

Wat zou je helpen bij het werk?
Het zou wel handig zijn als alle gezinsmaatschappelijk werkers dezelfde bevoegdheden hebben, zodat we alles zelf kunnen doen. Daarnaast merk ik dat onze bekendheid in het veld nog moet groeien, dat is soms lastig bij het contact met andere organisaties zoals school of politie.
Positief is dat we alle ruimte krijgen van bestuurders en de gemeente. We kiezen zelf welke methodes we werkbaar vinden. In die zin is er geen belemmering om een goed proces te ontwikkelen.

Wanneer is Blijvend Veilig voor jou geslaagd?
Voor mij is de pilot geslaagd als we een werkwijze hebben die aansluit bij het gezin, gericht op directe en blijvende veiligheid. Snelheid van handelen en zo min mogelijk wisseling van hulpverlener in een gezin zijn daarbij onmisbare elementen.