logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland

Naam project: Innovatie Psychiatrie

Naam: Pieter Bijkerk

Achtergrond opleiding: Psychologie.

Functie: Strategisch adviseur, Jeugdbescherming Regio Amsterdam

In mijn vrije tijd: film, lezen, fietsen.

 

Wat is je grootste beweegreden om je in te zetten voor dit project?

Dat we hiermee voor zowel kinderen, ouders en professionals het verschil kunnen maken en dat door relatief eenvoudige oplossingen zoals het toevoegen van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige aan teams.

Wat gaat er straks, door jouw project, beter voor kinderen en gezinnen?

Doordat ouders/ verzorgers waarbij sprake is van psychiatrie, eerder passende hulp krijgen, kunnen kinderen veilig opgroeien. Bovendien krijgen ouders/verzorgers ondersteuning bij de opvoeding. De gedachte hierachter is dat wanneer de ouder(s) meer vertrouwen heeft in de opvoeding, het over het algemeen ook beter gaat met de ouder(s) en het kind. Met andere woorden, door niet alleen de jeugdigen ondersteuning te bieden maar ook de ouders, wordt het hele systeem, erbij betrokken en voelen kinderen zich gezien.

Wat ga je de komende tijd doen?

Er zijn drie dingen van groot belang. Het aanstellen van specialisten zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundigen vanuit de GGD en de Volwassen GGZ bij Jeugdbescherming om ouders te kunnen screenen, is de eerste stap. Vervolgens is er structurele financiering nodig om dit uit te kunnen rollen. Tot slot, geeft gedegen onderzoek inzicht in de resultaten zodat we tussentijds kunnen bijsturen. Deze drie dingen maakt het mogelijk om ook daadwerkelijk het juiste – en op maat – aanbod in te kunnen zetten dat voor deze groep nodig is. Een goede verbinding met de actielijn gezinsbehandeling is onontbeerlijk om vervolg aan het screenen te kunnen geven.
Met stip op 1 gaan we op korte termijn werken aan het eerste punt.

Waar hoop je over een jaar te staan en wat gaat je daarbij helpen?

Het huidige aantal ‘screeners ’ is gestegen van 2 naar 6. En dat deze sociaal verpleegkundigen veel eerder in het proces worden ingezet, zodat we escalatie wellicht kunnen voorkomen. Wat ons hierbij helpt, is dat zowel lokaal, regionaal als landelijk veel waardering en belangstelling is voor dit initiatief. Daarnaast zijn gemeenten zelf enthousiast en is er dus veel power voorhanden. Inmiddels start de tweede ‘screener’ deze zomer.
Daarnaast hoop ik dat er een werkwijze staat waarbij er een verbinding is met het lokale veld inzake de screening en toeleiding van gezinnen met een ouder met psychiatrie.