logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

 

Voorkomen van uithuisplaatsingen en kinderen zo thuis mogelijk opgroeien

Naam: Anita Visscher

Opleiding: Culturele antropologie

Functie: Sinds 10 jaar werkzaam bij gemeente en vanaf 2015 bij de afdeling Jeugd.

In mijn vrije tijd: Sportinstructrice van Essentrics lessen

 

Wat is je grootste beweegreden om je in te zetten voor dit project?

Ik heb zelf drie kinderen die fijn opgroeien in alle veiligheid. Dat wens ik alle kinderen toe. Ik hoop dat we over 10 jaar tegen elkaar kunnen zeggen: “Dat wat we vroeger deden, kinderen uit huis plaatsen, dat kon toch echt niet. Uithuisplaatsing is zo schadelijk en traumatisch, we mogen blij zijn dat we dat niet meer doen”.

Wat gaat er straks, door jouw project, beter voor kinderen en gezinnen?

Allereerst dat minder kinderen uithuisgeplaatst worden. En kan uithuisplaatsing echt niet voorkomen worden, doordat de veiligheid thuis niet gewaarborgd is, dan wordt ersamen met de jongere/kind al zo vroeg mogelijk gezocht naar een passende plek. Bijvoorbeeld bij een pleeggezin, in een gezinshuis of andere vormen van zo thuis mogelijk. Kinderen voelen zich meer gehoord en gezien.

Wat ga je de komende tijd doen?

Gezamenlijk met de professionals,  jeugdhulpinstellingen, ouders en jongeren gaan we onderzoeken wat er nodig is om uithuisplaatsingen te voorkomen. Als aftrap was er  op 18 mei een Ontwerpsessie met alle betrokken professionals. Met elkaar bepalen we wat we de komende twee jaar gaan doen om crisissen te voorkomen en om de veiligheid van kinderen binnen het eigen gezin te kunnen waarborgen. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van jeugdprofessionals, jongeren en ouders zelf onder andere de lessons learned op te halen en deze te delen. En ook door casusanalyse. We gaan inzetten op de afbouw van residentiële voorzieningen en onderzoeken of er voldoende passende zorg is bij pleegouders, gezinshuizen en kleinschalige woonvoorzieningen met als doel om deze kinderen een passende, zo thuis mogelijke plek te bieden.

Waar hoop je over een jaar te staan en wat gaat je daarbij helpen?

Over een jaar hebben we duidelijk waar de belemmeringen zitten voor het voorkomen van uithuisplaatsing. Dit moet leiden tot een structurele aanpak waarbij professionals maatwerk voor elk kind in kunnen zetten zodat er minder uithuisplaatsing nodig is. Als gemeenten moet we dit faciliteren en ondersteunen. Ook is er voldoende effectieve ambulante hulpverlening beschikbaar voor jeugdprofessionals om gezinnen te versterken.  En het gaat dan het niet alleen om wat jeugdhulp doet maar ook om de inzet van het sociaal netwerk of steun op andere leefgebieden.