logo regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland

Jeugdhulp regionale samenwerking
Amsterdam-Amstelland &
Zaanstreek-Waterland

Dit is een weergave van de handleiding van Sturen op Resultaat. De uitgebreide handleiding kun je hier downloaden. Klik op de hoofdstukken om direct naar de benodigde informatie te gaan.

Inhoudsopgave

 1. Deze handleiding
 2. Wat basisinformatie voordat we van start gaan
 3. Leeswijzer
 4. Wat is Sturen op Resultaat?
 5. Ik ben zorgaanbieder, wat heb ik aan Sturen op Resultaat?
 6. Wie doen er mee?
 7. Waaruit bestaat Sturen op Resultaat?
 8. Welke partijen zijn betrokken bij Sturen op Resultaat?
 9. ‘Hoe lever ik aan’ in het kort
 10. Hoe lever ik aan?
 11. Hoe kan ik zelf mijn resultaten zien?
 12. Vragen?
 13. Praktikon aan het woord over BergOp
 14. Bijlage: voorbeeld van het dashboard Sturen op Resultaat

 

Deze handleiding

Welkom bij de handleiding ‘Sturen op Resultaat’ (SOR) voor zorgverleners jeugdzorg die gecontracteerd zijn door de gemeenten:
– Aalsmeer,
– Amstelveen,
– Amsterdam (inclusief Weesp),
– Diemen,
– Edam-Volendam,
– Landsmeer,
– Oostzaan,
– Ouder-Amstel,
– Purmerend (inclusief Beemster),
– Uithoorn,
– Waterland,
– Wormerland,
– Zaanstad.

We leggen uit wat SOR is, wat je eraan hebt, hoe je erop moet aansluiten en wat je moet doen als je tegen problemen aanloopt.

SOR is voor alle bovenstaande gemeenten exact hetzelfde. Hoewel er in de diverse gemeenten verschillende stelsels worden gehanteerd (en dus andere contracten etc.) verschilt SOR niet.

Deze handleiding is bedoeld om u te helpen bij het aansluiten op SOR. Het bevat geen academische onderbouwing, gaat niet uitgebreid in op het belangrijke onderwerp van privacy et cetera. Die informatie vindt u terug op de website ZorgOmRegioAmsterdam.nl.

Mocht u opmerkingen hebben over deze handleiding, laat het ons dan weten. We verbeteren graag om het u en uw collega’s makkelijker te maken.

Wat basisinformatie voordat we van start gaan

Het is handig om wat toe te lichten voordat we op Sturen op Resultaat ingaan.

De hierboven opgesomde dertien gemeenten werken samen in twee regio’s:

Amsterdam-Amstelland

– Amsterdam (inclusief Weesp),
– Aalsmeer,
– Amstelveen,
– Diemen,
– Ouder-Amstel,
– Uithoorn.

Zaanstreek-Waterland

– Edam-Volendam,
– Landsmeer,
– Oostzaan,
– Purmerend/Beemster,
– Waterland,
– Wormerland,
– Zaanstad.

Deze twee regio’s trekken samen op voor jeugdzorg. Daar waar voorheen deze twee regio’s (en dus de dertien gemeenten) gezamenlijk jeugdzorg inkochten, is rond 2021 besloten de inkoop beter te laten aansluiten bij lokale behoeftes. De twee regio’s trekken nog steeds samen op (en hebben elkaar nodig) maar er zijn ‘clusters’ ontstaan:

Amsterdam (is dus èn een gemeente èn een cluster),
Amstelveen-Aalsmeer,
De DUO gemeenten (Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel),
Zaanstreek-Waterland (gelijk aan de regio Zaanstreek-Waterland).

U zult in de praktijk te maken hebben met een cluster of een gemeente. Contractmanagement, bijvoorbeeld, is op clusterniveau georganiseerd … als u in Diemen actief bent dan heeft u een prestatiedialoog met de contractmanager van cluster DUO. U wordt betaald door de gemeente Diemen.

Leeswijzer

We leggen eerst uit wat sturen op resultaat is en wat u, als zorgaanbieder, eraan heeft. Dan gaan we kort in op de drie componenten van Sturen op Resultaat en leggen we uit welke partijen betrokken zijn bij Sturen op Resultaat. Vervolgens leggen we uit hoe u kunt aanleveren voor Sturen op Resultaat en waar meer informatie is te vinden, gevolgd door waar u uw eigen resultaten kunt vinden. Uiteraard sluiten we af met een lijstje van emailadressen en telefoonnummers die vragen kunnen beantwoorden en kunnen helpen als u vastloopt.

Wat is Sturen op Resultaat?

Al het werk dat wij, zorgverleners en gemeenten, doen is ten behoeve van het kind, de jongere. Die moet baat hebben bij de geboden zorg. En het kan, zo is nu eenmaal het leven, altijd beter. Je telefoon van vandaag is over vijf jaar hopeloos ouderwets. Zo zou het ook met zorgverlening moeten zijn: hoe we het nu doen beschouwen we in de toekomst als ondermaats.

Om vast te stellen of maatregelen waarvan we verbetering verwachten, ook daadwerkelijk tot betere resultaten leiden moeten we zaken meten. Met andere woorden: om te kunnen verbeteren moeten we kunnen meten wat het effect is van wat we afspreken anders te gaan doen. Meten is weten, gissen is missen, toch? Sturen (verbeteren) op Resultaat is het regionale instrument om te meten en te bezien hoe we kunnen verbeteren. Het is het enige instrument dat het resultaat van het werk van zorgverleners en gemeenten (en hun samenwerking) in zicht probeert te brengen. En daarmee het enige instrument dat het resultaat van de totale zorgketen vanuit het kind of jongere en de ouder(s) in beeld brengt.

Verbetering is dus iets van èn zorgverlener èn gemeente. Immers, het kind en de ouder(s) ervaren dat als één geheel – hoe kon ik hulp vinden, hoe ben ik verwezen, hoe ben ik geholpen, heeft het gewerkt, kan ik nu weer zelfstandig verder? En juist daarvoor is Sturen op Resultaat ontwikkeld: om het gezamenlijk telkens weer een beetje beter te doen voor het kind / de jongere.

Doel is dat Sturen op Resultaat verbetering oplevert voor de zorgverlener, de gemeente, en vooral voor de jeugd in onze dertien gemeenten.

Sturen op Resultaat is bedacht met een minimale administratieve last – zoveel mogelijk gaat het vanzelf zodra het is ingesteld en sluit het aan bij vastlegging van gegevens die de zorgverlener toch al doet in het kader van ‘good clinical practice’. Maar het zal ook enig extra werk met zich meebrengen. Het is echter, in onze moderne wereld, voor kwaliteitsmanagement volstrekt normaal dat een deel van de tijd wordt besteed aan meten en verbeteren.

Belangrijk is te benadrukken dat “sturen op resultaat” geen verantwoordingsinstrument is: niemand wordt op zijn resultaten afgerekend. Als we verschillen vinden gaan we proberen te achterhalen wat daar de oorzaak van is. Bijvoorbeeld: heeft men een makkelijker of moeilijker te behandelen casemix, past men state-of-the-art interventies toe of inmiddels verbeterde behandelmethoden?

In hoofdstuk 14 treft u een voorbeeld aan van het dashboard.

Ik ben zorgaanbieder, wat heb ik aan Sturen op Resultaat?

U gaat aansluiten op Sturen op Resultaat en dat kost tijd. Tijd die u vermoedelijk liever besteedt aan zorg- en hulpverlening. Gelukkig krijgt u er ook wat voor terug: uw eigen rapportages uit Sturen op Resultaat. Voor wat hoort wat, toch?

<noot: dit wordt in de zomer van 2022 gerealiseerd, u wordt op de hoogte gebracht.>
U krijgt maandelijks in uw RAP omgeving een rapport (in PDF) over uw eigen organisatie, per cluster. Bent u in meerdere clusters actief dan krijgt u voor ieder cluster een rapport. We maken het nog beter: u krijgt tevens een rapport – per cluster waarin u actief bent – van het gemiddelde van alle zorgverleners.

Deze rapporten bieden alle gegevens die uw contractmanager ook heeft: CEM+, Doelrealisatie en Uitval. De rapporten worden maandelijks bijgewerkt aan de hand van de meest recente gegevens. U kunt ze zelf bewaren om indicatoren over de tijd te volgen.

In hoofdstuk 14 treft u een voorbeeld aan.

Uw contractmanager kan uiteraard op uw verzoek de rapporten specificeren en hierbij richten op bepaalde kenmerken. Bijvoorbeeld naar postcodegebied, door de tijd heen, op leeftijdscategorie, per geslacht et cetera.

Ik neem, als schrijver van dit stuk, nu de vrijheid u mee te geven dat Sturen op Resultaat voor u belachelijk goedkoop is. Met een klein beetje werk en zonder substantiële investering krijgt u gegevens waar u wat aan heeft en waar u wat mee kan. En u kunt zichzelf vergelijken met uw collega’s waarmee u snel kan zien waar u kunt verbeteren. Ook de gemeente gebruikt dit voor haar eigen verbetering, hetgeen voor u en met name uw cliënten relevant is.

Wie doen er mee?

Alle dertien gemeenten gebruiken Sturen op Resultaat. Dat betekent dat vergelijkingen tussen gemeenten kunnen worden gemaakt maar ook dat zorgaanbieders die in meer dan een gemeente werken zinvolle informatie kunnen verkrijgen.

Waaruit bestaat Sturen op Resultaat?

Sturen op Resultaat kent drie hoofdcomponenten.

7.1 CEM+

De CEM (Cliënt ervaringsmonitor) helpt u en ons bij vragen als ‘hoe makkelijk was hulp te vinden’, ‘hoe goed gaat de hulpverlening’, ‘kan ik nu zelf verder’ et cetera. De CEM is landelijk ontwikkeld maar verbeterd door de regio’s (de dertien gemeenten) hetgeen heeft geleid tot de CEM+. De CEM en CEM+ zijn niet door elkaar bruikbaar omdat dat leidt tot het vergelijken van appels en peren. U levert dus uitsluitend CEM+ vragenlijsten aan! DE CEM+ kan door de ouder(s) en/of de jeugdige worden ingevuld. U, als zorgverlener, bent ervoor verantwoordelijk dat het gebeurt. Dat kan ook samen met de cliënt en/of de ouder(s). De gemeente bemoeit zich daar niet mee en heeft nimmer direct contact hierover met de cliënt.

7.2 Doelrealisatie en Probleemafname – Goal Attainment Score (GAS)

Hiermee meten we:
• De mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen
• De mate waarin er na beëindiging geen nieuwe start jeugdhulp plaatsvindt
• De mate waarin problemen verminderd zijn en/of zelfredzaamheid is verhoogd
• De mate waarin overeengekomen doelen gerealiseerd zijn.

Over dat laatste: u heeft vooraf samen met de cliënt doelen gesteld … in hoeverre zijn ze behaald? Dat kan vanuit het beeld van de cliënt en/of de ouder(s) en/of de zorgverlener. Het is volstrekt irrelevant – (voor Sturen op Resultaat) – wat die doelen zijn. U kunt dat daarom niet meegeven aan Sturen op Resultaat. U kunt tot 10 doelen opvoeren en voor elk van die doelen aan (laten) geven in hoeverre het is behaald. Uiteraard bepaalt u zelf wanneer dat kan worden vastgesteld en uiteraard kunnen doelen worden vervangen door nieuwe doelen (ik zou het in dat geval toevoegen als nieuw doel).

7.3 Uitval

Uitval laat zien waarom een traject (al dan niet voortijdig) wordt beëindigd. Het wordt samengesteld vanuit het berichtenverkeer dus u hoeft daar niets voor te doen. Uitval is voor u en voor de dertien gemeenten een hulpmiddel voor het verbeteren van de mate waarin cliënten een traject volbrengen. Ook hier geldt dat het voor beide kanten relevant is. Een voorbeeld: bij uw organisatie worden veel meer trajecten voortijdig beëindigd door de zorgverlener (dus u). Hoe komt dat? Misschien omdat niet goed wordt doorverwezen door de lokale teams, misschien omdat u uw intake kunt verbeteren.

Welke partijen zijn betrokken bij Sturen op Resultaat?

Sturen op Resultaat is een samenwerking van een aantal partijen die elk hun eigen rol hebben. Het is handig om te weten wie dat zijn en wat ze doen.

Sturen op Resultaat is een ‘bovenregionaal’ systeem. Dat houdt in dat het een samenwerking is van de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland, gezamenlijk dertien gemeenten. Opdrachtgever en eigenaar zijn de dertien gemeenten via het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd.

8.1 Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd – aanspreekpunt en beheerder

In opdracht van de dertien gemeenten verzorgt het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd de opzet en het beheer van Sturen op Resultaat. Het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd is opgezet door de twee regio’s en verzorgt voor de dertien gemeenten een aantal ‘bovenregionale’ taken en systemen. Belangrijk doel van dit team is: het u als zorgverlener zoveel mogelijk makkelijker te maken.

Het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd is uw aanspreekpunt als u vragen heeft. Dat gaat niet alleen over Sturen op Resultaat maar over alles, zoals RAP, berichtenverkeer, contracten et cetera.

Doel van het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd is, het u zo makkelijk mogelijk te maken.

8.2 Gemeente Amsterdam – ICT partner

De gemeente Amsterdam zet, in opdracht van de dertien gemeenten en het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd, haar ICT-systemen en expertise in voor Sturen op Resultaat. De gemeente Amsterdam ontwikkelt en programmeert bijvoorbeeld de dashboards. U stelt eventuele vragen niet aan de gemeente Amsterdam (die werkt op de achtergrond) maar aan het Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd.

8.3 Initi8 – de Trusted Third Party

Het gaat, bij het verzamelen van gegevens voor Sturen op Resultaat, om zeer vertrouwelijke gegevens. Dat betekent dat er een systeem is opgezet dat die vertrouwelijkheid borgt. Concreet betekent dat dat de gemeenten (inclusief de gemeente Amsterdam als ICT-partner) nooit de gegevens van een individuele cliënt kunnen zien. Zij krijgen die gegevens niet.

Daarvoor is een Trusted Third Party (TTP) – het bedrijf Initi8 – aangesteld. De TTP verzamelt (als een spin in het web) alle gedetailleerde gegevens en verhaspelt ze zodat niet te herleiden is om wie het gaat. Een CEM+ vragenlijst van Jantje, bijvoorbeeld, wordt een vragenlijst van een anoniem persoon. Op de website ZorgOmRegioAmsterdam.nl vindt u meer.

De TTP verzamelt gegevens van het berichtenverkeer (dat u gebruikt voor toewijzing, betaling et cetera) voor uitval, van u als u gegevens over doelrealisatie aanlevert, en van de CEM+.

8.4 Praktikon – voor CEM+ vragenlijsten

Praktikon is een bedrijf dat vragenlijsten via het internet (‘BergOp’) beschikbaar stelt aan cliënten en deze doorstuurt naar Initi8 (de TTP). Makkelijk toch? Hoeft u eigenlijk alleen nog maar te zorgen dat uw cliënten de vragenlijst invullen op de website. De rest gaat vanzelf.

Daarnaast kunt u – als u bijbetaalt aan Praktikon – meer uit BergOp halen … twee vliegen in één klap. Praktikon vertelt daarover in hoofdstuk 12.

Om dit gebruik te bevorderen betalen de dertien gemeenten de kosten van het gebruik van BergOp t/m (ten tijde van het schrijven van deze handleiding) eind 2023. Deze optie is voor kleine zorgverleners de perfecte optie: veel resultaat, nauwelijks werk.

Gebruikt u liever een eigen systeem (dus niet BergOp van Praktikon) dan kunt u met Initi8 overleggen over hoe dat moet en wat er dan van u wordt verwacht.

8.5 De dertien gemeenten – als uw contractpartij

U heeft formeel een overeenkomst met een gemeente. Die gemeente is deel van een cluster, dus uw overeenkomst heeft de bepalingen van het cluster en uw contractmanager werkt op clusterniveau.

Aangezien Sturen op resultaat ook per gemeente kan rapporteren is het mogelijk dat een gemeente incidenteel Sturen op Resultaat gebruikt in een gesprek met u of – natuurlijk – vice versa.

8.6 Uw cluster – voor contractmanagement en Sturen op Resultaat

De contractmanager in uw cluster overlegt met u over de jeugdzorg in een zg. prestatiedialoog of voortgangsgesprek. Let wel, prestatie gaat twee kanten op … ook de gemeenten kunnen altijd verbeteren en hebben daar nadrukkelijk oog voor.

In de prestatiedialoog wordt het dashboard van Sturen op Resultaat gebruikt om te kijken hoe de hulkopverlening loopt en wat er verbeterd kan worden. Dit dashboard is nadrukkelijk geen beoordeling maar gespreksstof voor verbetering over en weer.

‘Hoe lever ik aan’ in het kort

Wat staat u te doen?
1. Kies of u BergOp wilt gebruiken of rechtstreeks aanlevert (dus: uw eigen vragenlijstsysteem gebruikt).
2. Neem, afhankelijk van uw keuze, contact op met Praktikon of Initi8 en maak met hen de aansluiting.
3. Regel in uw organisatie de periodieke aanlevering van GAS en Probleemafname via het RAP

Bespreek uw resultaten met uw contractmanager, kijk samen waar verbetering mogelijk is en meet samen de resultaten van de verbetering.

Hoe lever ik aan?

Er is alles aan gedaan uw werk, voor wat betreft het aanleveren voor Sturen op Resultaat, zoveel mogelijk te minimaliseren. U hoeft maar twee dingen te doen: 1) eenmalig aansluiten op CEM+ en 2) regelmatig via het RAP de GAS en probleemafname invoeren.

Veel is elders beschreven. We dupliceren dat hieronder niet maar we verwijzen ernaar zodat u met één klik die informatie kunt ophalen.

10.1 CEM+

De CEM+ vragenlijsten kunnen op twee manieren worden aangeleverd: via BergOp of direct aan de Trusted Third Party – Initi8. De keuze is aan u … als u zelf al een goed systeem heeft dan kunt u rechtstreeks aanleveren maar heeft u dat (nog) niet, gebruik dan BergOp.

10.1.1 Praktikon Bergop

U sluit een overeenkomst met Praktikon (zie 11.4). Praktikon regelt met u de in gebruik name van BergOp en regelt dat de CEM+ vragenlijsten worden doorgestuurd naar Initi8. U hoeft daar geen ICT specialist voor te zijn, Praktikon regelt alles voor u.

10.1.2 Direct aan Initi8

Grotere aanbieders hebben vaak eigen systemen en sommigen van hen hebben een eigen vragenlijstensysteem. Zij leveren direct aan bij de Trusted Third Party, Initi8. Hiervoor verwijzen we u naar Initi8 – uw experts en de initi8 experts regelen dat vlot met elkaar.

10.2 GAS en Probleemafname

U levert GAS en Probleemafname scores aan via het RAP, menu ‘Scores’. De gegevens kunnen op twee manieren worden ingevoerd: handmatig en in bulk. Voor kleine(re) zorgverleners adviseren we de optie ‘handmatig’. Grote zorgverleners die eigen systemen gebruiken hiervoor kunnen aanleveren via een .csv bestand.

In de ‘Handleiding Regionaal Administratie Platform’, pagina 17 ‘Menu: Scores’ en verder, wordt gedetailleerd uitgelegd hoe beide opties werken. Klik op deze link: https://www.zorgomregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2019/08/Handleiding-RAP-jeugdhulpaanbieders-versie-september-2022.pdf

Een opmerking (anno 2022):
Landelijk wordt/is overgeschakeld van een beschikkingsnummer naar een toewijzingsnummer. Een beschikkingsnummer verwijst naar een formeel besluit van de gemeente. Dat betekent dat u een toewijzingsnummer heeft en (nog) niet een beschikkingsnummer. Terwijl het RAP voor het invoeren van de scores vraagt om een beschikkingsnummer. Onhandig en niet in lijn met onze ambitie het u zo makkelijk mogelijk te maken. Dit wordt in de zomer van 2022 rechtgezet.

10.3 Uitval (gaat via berichtenverkeer)

Voor uitval hoeft u niets te doen, dat komt vanuit het berichtenverkeer dat u al gebruikt voor toewijzing, start zorg, declaratie et cetera.

Hoe kan ik zelf mijn resultaten zien?

In het RAP kunt u veilig bestanden uitwisselen. Dit is via het menu ‘Bestanden’ in uw RAP omgeving. Sturen op Resultaat zet daar elke maand de meest recente rapporten in: per cluster waarin u actief bent een rapport over uw eigen organisatie en een rapport met het gemiddelde in dat cluster. U kunt ze van daar downloaden. Doe dat want deze bestanden worden na een paar (3) weken verwijderd!

<Noot: ten tijde van dit schrijven is dit nog niet gerealiseerd. Zodra het beschikbaar is brengen we al onze zorgverleners op de hoogte. Hier komt een beschrijving zodra het is gerealiseerd>

Vragen?

12.1 Regionaal Ondersteuningsteam Jeugd voor vragen over RAP, SOR en al je andere vragen.

Email: info.Zorgomregio@amsterdam.nl
Telefoon: 020-2518208

12.2 Initi8 – uitsluitend voor rechtstreeks aanleveren CEM+ (zonder BergOp)

Email: support@initi8.nl
Telefoon: 010-436 6153

12.3 Praktikon – uitsluitend voor vragen over aansluiten op BergOp

Email: info@praktikon.nl
Telefoon: 024-3615480

12.4 Links met meer informatie

 

12.4.1 Handleiding Regionaal Administratie Platform

Kijk hier voor meer informatie en de handleiding over het Regionaal Administratie Platform

Praktikon aan het woord over BergOp

Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland kunnen gratis gebruik maken van BergOp voor de afname en aanlevering van de CEM+. BergOp kan echter veel breder worden ingezet en benut. Jeugdhulp Regionale Samenwerking

Door de omzetting van de huidige (gratis) licentie in een reguliere licentie, kan gebruik gemaakt worden van een breed scala aan vragenlijsten ten behoeve van diagnostiek en behandeling.

Diverse vragenlijsten zijn geschikt voor het meten van afname van de problematiek, één van de indicatoren om doelrealisatie mee in kaart te brengen. Met behulp van ROM-processen kunnen metingen van tevoren worden ingepland en automatisch worden verstuurd. Van de ingevulde vragenlijsten zijn tevens profielen beschikbaar, die met de cliënt kunnen worden besproken. De gegevens van meerdere cliënten kunnen eenvoudig worden geëxporteerd naar Excel.

Daarnaast beschikt BergOp over geïntegreerde dashboards, die onder andere inzicht geven in de respons op de afgenomen vragenlijsten. Op die manier kan eenvoudig gemonitord worden of vragenlijsten tijdig zijn ingevuld door cliënten en kan daarop bijgestuurd worden indien nodig.

Wilt u meer weten? Kijk dan op https://www.bergop.info/ of neem contact op via info@bergop.net.

Bijlage: voorbeeld van het dashboard Sturen op Resultaat